1. k 1.- 2.- 1.- 3000.- 100.- 1000.- 100.-j 100.-' 56100.- 7150.- Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad vanLeeuwarden, 19I+O. Volg- no Omschrijving der Baten van het OPENBAAR SLACHTHUIS Ontvangen bedrag in 1939 Geraamd bedrag vooi» 191+0 19U BEGROOTING VAN BATEN EN LASTEN EN KAPITAALSIN KOMSTEN EN -UITGAVEN VOOR I9I4.I VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. GEWONE DIENST BATEN HOOFDSTUK I. ONTVANGSTEN WEGENS SIACHT-,] KEUR- EN KOËLRECHTENj JOOO runderen^en paarden a 10.- 3OOOO.- 1500 kalveren11 5*- 2000 varkens 5«~ 10000.- 1500 kalveren" 3000 nuchtere kalveren" 50 schapen 1000 schapen 3.- [£00.- 1+000.- 1200.- 66l68 5875O.- Samen f. 561OO.-I ONTVANGSTEN WEGENS SLACHT-] RECHTEN (export) J Daar op de mogelijkheid tot exporteeren niet gere kend kan worden, is voor dezen post geen ontvangst geraamd. ONTVANGSTEN WEGENS PEL- RËCHTEN slachtrechten van niet voor plaatselijke con sumptie bestemde dieren) 1000 runderen ai+.- 600 2 .- 200 nuchtere kalveren" 0£0 200 schapen 0£0 96.1+5; 150. 8379. Samen f5l|00 •- Daar de mogelijkheid om i vleesch naar andere gemeen-] ten te vervoeren,wegens be+ perking van het benzinege-| bruik is afgenomen,moet op( een vermindering van het 1 aantal slachtingen voor uitvoer worden gerekend. ONTVANGSTEN WEGENS KEUR- LOONEK YOT'ITTgEVDEHlT" VLEESCH 51+00.- 8526.5!+ 9500.- 3000. Transporteoren j 83169.99] 75550*- j 61+500.-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 198