I Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941 - BIJLAGE NO, 10. BIJLAGE NO. 10, Aan den Gemeenteraad. Het is gebleken, dat de gemeente eigenares is van een strookje grond ter oppervlakte van 3 centiare, deel uitmakende van en getrokken bij het op cTen hoek van de Wes terparkstraat en de Harlingerstraat gelegen perceel, kadas traal bekend gemeente Leeuwarden, Sectie D no. 3498. De eige naar van dit perceel, Th. van Huijstee, alhier, heeft ver zocht om het gemelde strookje grond, dat op de hierbij over gelegde teekening in roode kleur is aangeduid, in eigendom te ontvangen. Wij hebben daartegen geen bedenkingen. De waarde van den grond kan worden gesteld op f. 7.- per m2, met welken prijs de belanghebbende accoord gaat. Voorts komen te zijnen laste de op de eigendomsoverdracht vallende kosten. Wij geven U derhalve in overweging te besluiten: tot verkoop aan Th. van Huijstee, alhier, tegen een som van f. 21van een strookje grond, ter grootte van ongeveer 3 centiare, gelegen op den hoek van de Westerparkstraat en de Harlingerstraat, deel uitmakende van het perceel, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, Sectie D no. 3498, gelijk op de hierbij behoorende teekening in roode kleur is aangeduid, onder voorwaarde, dat de op de eigendomsoverdracht vallen de kosten, daaronder begrepen die van een notarieel afschrift van de akte van verkoop, ten behoeve van het gemeente-archief.,, ten laste van den kooper komen. Leeuwarden, 23 Januari 1941. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAN BEIJMA Burgemeester. E. SCHOTMAN Secretaris. Verzonden 24 Januari 1941.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 213