Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, I9I+I.. BIJLAGE NO. 13. BIJLAGE NOo IJ. Aan den Gemeenteraad. Van de eigenares van het paroeel Bagijnestraat no.56 ontvingen wij de mededeeling, dat zij genegen is de voor dit perceel gelegen stoep aan de gemeente in eigendom af te staan op de voor stoepenoverdraoht gebruikelijke voorwaarden. Aangezien het bezit van den grond van deze stoep voor de gemeente van belang is te achten, geven wij U in overweging te besluiten: A. kosteloos in eigendom over te nemen van de "Vennootschap on der de firma P.Douma en Zoon", te Leeuwarden, den grond van de stoep, gelegen voor het perceel Bagijnestraat no.56, ka dastraal bekond gemeente Leeuwarden, Sectie C no.li4.65, onder de volgpnde voorwaarden: 1. alle kosten, cp de overdracht vallende, zijn voor rekening der gemeente Leeuwarden? 2. bij trottoiraanleg door de gemeente blijft het uitkomende materiaal desverlangd het eigendom van de verkoopster en wordt het door de gemeente kosteloos naar een door haar aan te wijzen plaats binnen de gemeente vervoerd; 3. wanneer tengevolge van den trottoiraanleg werkzaamheden aan den gevel van bovenvermeld gebouw noodig zijn, geschieden deze door en voor rekening der gemeente; en overigens op de gebruikelijke en andere, door Burge meester en Wethouders noodig geachte, voorwaarden; B. de onder A bedoelde strook grond te bestemmen voor den publieken dienst. Leeuwarden, 6 Februari 1941» Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAN BEIJMA Burgemeester. E, SCHOTMAN Secretaris. Verzonden 11 Februari i9i4.lt>

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 216