Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemoontoraad van Leeuwarden, I9I4.I0 BIJMGE NO.15. BIJM GE NO. 15o Aan den Gemeenteraad0 Op 1 Mei e.k. zal een vacature ontstaan van hoofd van gemeenteschool no.1 als gevolg van het met ingang van dien datum aan het tegenwoordige hoofd verleende eervol ontslag wegens het bereiken van den éO-jarigen leeftijd. Genoemde school is een 7e s» 8e leerjaarschool, waar het onderwijs als zoodanig oen speciaal karakter heeft. In ver band hiermede wil het ons voe komen, dat voor de benoeming tot hoofd in de eerste piaat3 in aanmerking komt een onder- wijskraoht, die op dit onderwijs practisch is ingesteld» Ons is gebleken, dat het hoofd van gemeenteschool no.l^a, A.ROOSMA die gedurende langen tijd als onderwijzer aan de 7e en 8e leer jaar scholen in deze gemeente werkzaam is geweest, zich voor overplaatsing beschikbaar stelt. Wij hebben ta dezer zake overleg gepleegd met den Inspecteur van het Lager Onderwijs, wiens advies U bij de stukken gelieve aan te treffen, en geven op grond van het vorenstaande in overweging te besluiten: met ingang van X Mei I9l|X A.ROOSMA als hoofd over te plaat sen van gemeenteschool no.l3a naar gemeenteschool no.l. Leeuwarden, 6 Februari 1941* Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M.VAN BEIJMA, Burgemeester. c E-SCHOTMAN Secretaris. Verzonden 11 Februari I9I+U

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 218