5 Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 19J4.I. BIJIA GE NO. 18. 1°, hen, wier bezoldiging niet door of namens den raad is geregeld; 2°. de ambtenaren der gemeentepolitie5 5°. hen, die op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht werk zaam zijn, voorzoover hun loon\ oorwaar den zijn geregeld op over eenkomstige wijze als aangegaan onder de letters a, d en 9 van artikel 12, 1ste lid, van het Rijksarbeidsovereenkomstenbesluit; "gehuwde1' leden van het gemeentepersoneel de gehuwde en gehuwd geweest zijnde mannelijke ambtenaren, alsmede de gehuwd geweest zijnde vrouwelijke ambtenaren, voor zoover deze laatsten niet zijn hertrouwd; "bruto-weddeof "bruto-loon", voorzoover deze (dit) wordt ge noten door leden van het gameentepersoneel, die 1°. ambtenaren zijn in den zin van de Pensioenwet 1922 (Staats blad no.2l|.0) de "wedde" in den zin van artikel 31 dier wet; 2°. in tijdelijken dienst zijn aangesteld, doch niet ambtenaren zijn in den zin der Pensioenwet 1922 (Staatsblad no.2l|0), dan wel op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht zijn in dienst genomen: de inkomsten, welke door hen uit hoofde van het tijdelijke dienstverband of van de arbeidsovereenkomst worden genoten, met uitzondering van de kindertoelage0 Ar t«2. Aan de gehuwde leden van het gemeentepersoneel wordt, met inachtneming van het in de navolgpnde artikelen bepaalde, een tijdelijke toelage verleend van zes ten honderd van de bruto- wedde of het bruto-loon, voor zoover de bruto-wedde of het bruto-loon, vermeerderclmet deze toelage, het bedrag van f.1900,- 's jaars niet overschrijdt. Art,3, Gehuwde leden van het gemeentepersoneel, die meer dan één betrekking in dienst der gemeente bekleeden, komen slechts voor het verleenen van de tijdelijke toelage in aanmerking, indien en voorzoover het gezamenlijko bedrag van de daaraan verbonden bruto-wedden en/of bruto-loonen, vermeerderd met deze toelage, het in artikel 2 genoemde bedrag van f.1900.- 's jaars niet overschr ijdt Art.lp. Zij, die in dienst der gemeente een of meer bij- of neven betrekkingen bekleeden, komen slechts voor het verleenen van de tijdelijke toelage in aanmerking, indien de totale bruto- wedde of het totale bruto-loon, aan de betrekking(en) verbonden, bij herleiding tot wedde of loon voor een volledige betrekking het in artikel 2 genoemde bedrag van f.1900.- s jaars niet overschrijdt. Art.5. Bij twijfel, of iemand ingevolge deze verordening recht op een toelage heeft, beslissen Burgemeester en Wethouders. Art .6 Deze varordening kan worden aangehaald als "Toelageverorde- ning 19l|0" Zij wordt geacht op 1 December 19I4-O in werking te zijn ge treden. "ONTWERP II" Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, I9I+.IBIJLAGE NO. l8. ONTWERP II. VERORDENING tot wijziging van de verordening op de Gemeentepolitie (gemeenteblad 1936 no.30 en 1939 no.10) Artikel I, Na artikel Ipbis van bovengenoemde verordening wordt inge voegd een nieuw artikel, luidende als volgt: "Art.lpter Aan de ambtenaren der gemeentepolitie wordt een tijdelijke toelage verleend overeenkomstig de bepalingen der Toelagever ordening 19ipO„':I Art. II. Deze verordening wordt geacht in werking te ziin getreden op 1 December 194-0. ONTWERP III. VERORDENING tot wijziging van de kinderbijslagverordening (Gemeenteblad 19ia no.2) Artikel I. De bedragen van f.60,- per jaar, f.5.- per maand en f.1.15 per week, genoemd in de artikelen 3 en ip van de Kinderbijslag verordening, worden bij wijze van tijdelijken maatregel gewij zigd in respectievelijk f,75.-, f.6.25 0n f.1.115. Art. II. Deze verordening wordt geacht in werking te zijn getreden op 1 Januari 19l|l. Verzonden 13 Februari 191-1-1

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 222