Bijlage tot het verslag der handelingen van den Gemeentoraad van Leeuwarden, 19ij.l, BIJLAGE NO. 23. BIJLAGE NO. 23. Aan den Gemeenteraad. Op lij- April 19Ul eindigt de met de N.V. Nederlandsche Thor- mo-Chemische Fabrieken, te Amsterdam, aangegane overeenkomst omtrent het opruimen en onbruikbaar maken van afgekeurd vleesch, cadavers, enz. De N.V. verzoekt bij haar schrijven van 6 Februari I9I4Ü- o® redenen, welke nader zijn uiteengezet in het hierbij overgeleg de advies van de Vereeniging van Nederlandsoho Gemeenten, de overeenkomst voor korten tijd te willen verlengen en wel voor het tijdvak van 15 April 194-1 tot en met 31 December 19^2» ®et dien verstande, dat waar in art.11 der overeenkomst wordt ge sproken van "normaal rendement" gelezen wordt "exploitatie zon der verlios". Hieruit volgt, dat de gomeente slechts behoeft bij te dragen in een eventueel nadeolig saldo van do exploita tierekening en niet ter vorzekering van een rendement. Wij zijn van meening, dat het aanbevoling verdient om do thans nog loopondo overeenkomst tot 31 December 19i|-2 to verlon- gon en geven U mitsdien in overweging te besluiten,Burgemeester en Wethouders te machtigon de mot do N.V. Nederlandsche Thermo- Chemische Fabrieken, te Amsterdam, aangegane overeenkomst te verlengen tot 31 December 19lj-2 en te dien einde met haar aan te gaan de in ontwerp hierbij overgelegde overeenkomst. Leeuwarden, 27 Februari I9I+I. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J„M. VAN BEIJMA Burgemeester. E. SCHOTMAN Secretaris. Verzonden ij. Maart 19i}-lo

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 231