Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, I9I4I. BIJLAGE NO. 25. BIJLAGE NO. 25» Aan den Gemeenteraad. Le termijn, waarvoor de voorzitter en de plaatsvervan gende voorzitter van het Scheidsgereoht voor de ambtenaren in dienst der gemeente Leeuwarden zijn benoemd, is 5 Maart j.l. geëindigd De benoeming van deze functionarissen, die tevens lid en plaatsvervangend lid van het Scheidsgerecht zijn, geschiedt door Uwe Vergadering op een aanbeveling van twee personen voor iedere plaats, in te dienen door ons College. De heeren Mr,C.W,STHEEMAN, voorzitter, en Mr.C.H.BEEKHUIS, plaatsver vangend voorzitter, hebben ons berioht, dat zij zich eene herbenoeming als zoodanig zullen laten welgevallen. Ter voldoening aan de bepalingen van het Ambtenarenregle ment bieden wij U hierbij de volgende aanbeveling van benoem baren aans A. Voorzitter, tevens lid, van het Scheidsgerecht voor de ambtenaren in dienst der gemeente Leeuwarden: 1. Mr.C.W.STHEEMAN; 2Mr.C.H.BEEKHUIS Sr.; B. plaatsvervangend voorzitter, tevens plaatsvervangend lid, van het Scheidsgereoht voor de ambtenaren in dienst der gemeente Leeuwarden: 1. Mr.C.H.BEEKHUIS Sr.; 2. Mr.EP. VIEHOFF. Leeuwarden, 6 Maart 19^1» Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAN BEIJMA Burgemeester. E. SCHOTMAN Secretaris. Verzonden 7 Maart I9J+I0

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 233