2. Bijlage tot het verslag dor handelingen van den Gemeenteraad van Leeuwarden, 19^1» BIJLAGE NO. 27. In verband met het wegvallen met ingang van 1 Januari I9I4JL Van de opbrengst dor gemeentefondsbelasting wordt, om het over het uitkeeringstijdvak 1 Mei I9I4-O/I aan zijn normale verplich tingen te kunnen laten voldoen, aan het fonds uit de opbrengst van de nieuwe inkomstenbelasting toegevoegd een bedrag, gelijk aan 1/3 gedeelte van de zuivere opbrengst,' die als hoofdsom 0- ver het boekingstijdvak 19I4.O/I zou zijn verkregen, indien de gemeentefondsbelasting over het geheele belastingjaar I9I4.O/I was geheven. Het besluit in zake het werkloosheidssubsidiefonds, hier voor onder baangegeven, bevat behalve de voorschriften, die in verband met de wijziging in de belastingheffing noodig zijn, o.a. bepalingen om tot verlenging van den geldigheidsduur der wet van-1^ Maart 1935» s«7^» houdende voorzieningen, ter zake van gemeentelijke kosten van werl-cloosheidszorg, te geraken. Zooals de Secretaris-Generaal van het Departement van Binnenlandsche Zaken ons in zijn circulaire van 17 Februari I9I1I» no.7326 afd. B.B., heeft medegedeeld, is deze verlenging in afwachting van een nadere beslissing in den loop van 19^-1, wederom tot een jaar beperkt. - In den hierbij overgelegden staat (bijlage no.II) hebben wij een overzicht samengesteld van de op de gemeentebegrooting I9I4.I geraamde en nu vervallen inkomsten met daarnaast de te ramen bedragen wegens uitkeeringen Ingevolge de hiervoor ge noemde besluiten. Uit dezen staat blijkt, dat onze'gemeente over I9I4-I op een hoogere ontvangst van naar raming f.Lj.521167 mag rekenen. Wij vestigen 'er Uwe aandacht op, dat dit resultaat voor verre weg het grootste gedeelte moot worden toegeschreven aan een hoogere uitkeoring per inwoner uit..het gemeentefonds over 19i4-l/ 2. Mocht aanvankelijk worden gerekend op slechts 3A- x 7^*7W van f.315.501.86 (definitieve uitkeering 1938/9)ingevolge de nieuwe'regeling mag worden geraamd 68.89$ 2/3 x 103»33D van f,315.501.86, welke gewijzigde raming voor de gemeente een voordeelig verschil van fIpOI4.9lp67 oplevert. Zooals reeds is opgemerkt, is de regeling ten aanzien van het verstrekken van aanvullenden steun aan de gemeenten nog niet afgekomen, In de bedoelde circulaire wordt echter.medegedeeld, dat in het alge meen de vraag of de gemeente voor steun in aanmerking komt, zal worden beoordeeld aan de hand van de primitieve begrootin gen, dus zonder rekening te houden met in den loop van het dienstjaar noodzakelijk gebleken wijzigingen, behoudens die, welke uit het vorenstaande voortvloeien. Een uitzondering daar op kan voorts worden gemaakt ten aanzien van de financieels ge volgen van de invoering van een loonsvèrhooging op den voet van het rondschrijven van lip Januari 19lj-l» no.506L|_2, afd.A.Z.,van den Secretaris-Generaal van het Departement van Binnenlandsche Zaken, tot'Welke verhooging Uw -Raad heeft besloten in zijn ver gadering van 19 Februari j.l. Met betrekking tot de vraag, hoe moet worden gehandeld met de raming wegens kosten van de arbeidsbemiddeling, is in over weging gegeven de begrooting te herzien op deze basis, dat die kosten worden geraamd voor een half jaar. Zou later blijken, dat de werkelijkheid aanzienlijk van deze veronderstelling af wijkt - het tijdstip van overneming door het Rijk immers Is nog niet bekend - dan bestaat de mogelijkheid den aanvullenden steun nog naar boven of naar beneden te herzien. In de hierbij gevoegde ontwerp-begrootingswijziglngen is met een en ander rekening gehouden. Het geraamde ongedekte te kort op den dienst I9I4-I wordt In verband daarmede nader gesteld op f. 29l4-.2i4i4-.22. Biilaee tot het verslag der handelingen van den Gemeenteraad van Leeuwarden, 19I+IBIJLAGE NO. 27. Onder overlegging van het rapport der Financiëele Commissie, geven wij U in overweging over te gaan tot: a. intrekking van Uw besluit dd. 17 December I9I4-O tot vaststel- ling van de heffing van 75 opcenten op de hoofdsom der ge meentefondsbelasting over het belastingjaar 19M-1/19m-25 b. vaststelling van de wijzigingen no.l der begrooting van het Electrioiteitbedrijfvan het Woningbedrijf, van de Gasfa briek, van de Reiniging, van het Openbaar Slachthuis en de wijzigingen no.2 der begrooting van Gemeentewerken en der gemeentebegrooting, alle dienstjaar I9I4-I. Leeuwarden, 6 Maart I9I4J-. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAN HEIJMA Burgemeester. E. SCHOTMAN Secretaris. Verzonden 7 Maart 1914-1*

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 236