11 Bijlage tot het verslag der handelingen van den Gemeenteraad van Leeuwarden, 19i|l. BIJLAGE NO. 5°® BIJLAGE NO. 58. Aan den Gemeenteraade- Van den eigenaar van het perceel Breedstraat no»57 ontvingen wij de mededeeling, dat hij genegen is de voor dit perceel gelegen stoep aan de gemeente in eigendom af te staan op de voor stoepenoverdracht gebruikelijke voorwaarden. Aangezien het bezit van dan grond van deze stoep voor de gemeente van belang is te achten, geven wij in overweging te besluiten; A. kosteloos in eigendom over te nemen van W.VAN DER WOUDE, te Leeuwarden,, den grond van de stoep, gelegen voor het perceel Breedstraat no*57 kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, Seu tie A no, 225, onder de volgende voorwaarden: lo alle kosten, op de overdracht vallende, zijn voor rekening der gemeente Leeuwarden: 2. bij trottoiraanleg door de gemeente blijft het uitkomende materiaal desverlangd het eigendom van den verkooper en wordt het door de gemeente kosteloos naar een door hem aan te wijzen plaats binnen de gemeente vervoerd; 5. wanneer tengevolge van den trottoiraanleg werkzaamheden aan den gevel van bovenvermeld gebouw noodig zijn, geschie den deze door en voor rekening der gemeente; en overigens op de gebruikelijko en andere, door Burgemees ter en Wethouders noodig geachte, voorwaarden; B. de onder A bedoelde strook grond te bestemmen voor den publie ken dienst Leeuwarden, 20 Maart 19^+1® Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden J-Mo VAN BEIJMA Burgemeester E. SCHOTMAN Secretaris. Verzonden 2ij. Maart I9I4-I0

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 247