Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. BIJLAGE 110. 68. BIJLAGE WO68. Aan den Gemeenteraad. In het hierbij overgelegde schrijven d.d. 13 Mei j.l. verzoekt notaris N. Ottema, namens A.A. Rauwerda, alhier, te worden toegelaten tot den afkoop van de grondrente ten bedra ge van f. 0.14 per jaar, welke ten behoeve van de gemeente Leeuwarden rust op elk van de twee aan de Nieuweburen gelegen perceelen, vroeger kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, Sec tie A nos. 47 en 48, thans opgenomen onder het kadastrale per ceel gemeente Leeuwarden, Sectie A no. 2002. Yan onze zijde bestaan tegen de inwilliging van het verzoek geen bedenkingen, nu de afkoop, zooals gebruikelijk is, in overeenstemming met het bepaalde in het tweede lid van artikel 799 van het Burgerlijk Wetboek, geschiedt naar den penning twin tig. Wij geven U derhalve in overweging te besluiten: A.A. Rauwerda, alhier, toe te laten tot den afkoop van de grondrente, waarmede ten voordeele van de gemeente Leeuwarden bezwaard is elk van de twee perceelen, gelegen aan de Nieuwe- buren, vroeger kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, Sectie A nos. 47 en 48, thans opgenomen onder het kadastrale perceel gemeente Leeuwarden Sectie A no. 2002, zulks tegen betaling van f, 5.60 in totaal, zijnde de penning twintig van het zuiver bedrag dier rente ad f. 0.14 per jaar van elk der gemelde per ceelen en verder op voorwaarde, dat de kosten van den afkoop ten laste van den adressant komen. Leeuwarden, 29 Mei 1941. Burgemeester en YTethouders van Leeuwarden, J.M. VAN BEIJMA Burgemeester. I. BAKKER 1.-Secretaris. Verzonden 30 Mei 1941.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 282