Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. BIJLAGE NO. 69. BIJLAGE NO. 69. Aan den Gemeenteraad. De Gemeente-ontvanger kan zich bezwaarlijk rechtstreeks belasten met de inning van de gelden in zake den verkoop van maaltijden door de Centrale Keuken. In verband hiermede be hoort, met toepassing van artikel 122 der Gemeentewet, voor de ontvangst van de bedoelde gelden de administrateur van de Cen trale Keuken als sub-ontvanger te worden aangewezen. Onder mededeeling, dat de Pinancieele Commissie zich daar mede kan vereenigen, geven wij U mitsdien in overweging het in ontwerp hierbij overgelegde besluit te nemen. Leeuwarden, 29 Mei 1941 Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAN BEIJMA Burgemeester. T. BAKKER 1-Secretaris. ONTWERP. De Raad der gemeente Leeuwarden; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 29 Mei 1941 Gelet op artikel 122 der Gemeentewet; BESLUIT: I. aan te wijzen als sub-ontvanger, belast met de inning van de gelden in zake den verkoop van maaitijden door de Centrale Keuken, den administrateur dier Keuken; II. te bepalen, dat de onder I van dit besluit bedoelde func tionaris hetgeen hij boven een bedrag van f. 300.- in kas heeft onmiddellijk ten kantore van den Gemeente-ontvanger moet stor ten. Leeuwarden, De Raad voornoemd, Voorzitter. Secretaris. Verzonden 30 Mei 1941.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 283