10 32 8 "384" Bijlage -tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. BIJLAGE NO. 72. of deze hulp voor een werk als het onderhavige zal worden ver leend. De verbetering van den trekweg kan echter niet worden uitgesteld, totdat op onze aanvraag een beschikking zal zijn genomen. Het is n.l. van belang om spoedig met de werkzaamhe den te beginnen, opdat, in verband met den lageren waterstand gedurende den zomer, voor het aanstaande najaar het werk vol tooid kan zijn. Mocht te zijner tijd de mogelijkheid worden ge opend, om de gelden uit het crediet voor de Werkverruiming te betrekken, dan zullen U daartoe de noodige voorstellen bereiken. De Commissie voor de Openbare Werken kan zich blijkens haar hierbij overgelegd schrijven van 19 Mei 1941 met het plan ver eenigen. Hier zij nog opgemerkt, dat het verdere gedeelte van het binnen de gemeente gelegen deel van den trekweg, hoewel verbe tering ook daarvan zeer noodzakelijk moet worden geacht, par ticulier bezit is, zoodat de herstelling, eventueel in samen werking met de gemeente, in de tweede .plaats in aanmerking komt. V/ij geven U thans in overweging te besluiten: a. over te gaan tot verbetering van het .gedeelte van den Dok- kumertrekweg, loopende van Camstraburen tot het 2de beton- brugje in dien weg, overeenkomstig de hierbij beho.orende tee- kening en voor de uitvoering van dat werk een bedrag van f. 154.100.- beschikbaar te stellen; b. tot wijziging van de gemeentebegrooting en van de begrooting van het bedrijf der Gemeentewerken, be.ide voor het dienst jaar 1941, overeenkomstig de hierbij behoorende ontwerpen; c. kosteloos in eigendom over te nemen de ondervermc1deop de hierbij behoorende teekening met roode arceering aangeduide, gedeelten van perceelen, alle gelegen aan den Dokkumertrek- weg in de kadastrale gemeente Leeuwarden, Sectie E, als volgt: No .van het perceel. 3816 3021 3022 3957 3956 3017 3483 3482 3481 3015 3014 3013 3012 3011 3010 3009. 3458 3457 3839 3844 3843 3842 3841 Grootte van het over te nemen per- ceelsgedeel- te 25 -n- 17 II ft It tf tt tl tl i tf tt tt tt ti ti ti j s I tt I II 4 14 7 18 7 5.5 7 4 2.5 3.5 7 7 9 10 2 9 9 10 m2 ti ti ii it ii tt ii n it ii ii ti tt ti ii ii ii ii ii n n tt Naam van den eigenaar. R.C.van Duysen N.V.Aanneming'Mij v/h L.H.Geveke N.V. S.Haven fa.S.van Drie sum SDame s Hielkje Knol, WedS.ter Horst J.J.Bottinga ft IJmkje Bijlsma, vr./v. J.J.Bottinga A.P.Algra B.C.Harmens W.Idema H.J.Perwerda A. v.d. Veen K.Postma Baukje Blanksma, Wed.P.Sinne- ma, en cons. A.R. Andringa Aaltje P. de Vries; Wed.T.W. de Vries, en cons. A. Meijer en D. 'Eet D. Ket CDe ine ma S.v.Boerum M. Nieuwhof Woonplaats. Leeuwarden it ii it tt tt ii ii ii ii ti ii tt tt ti 3 Bijlage tot het verslag dei" handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. BIJLAGE NO. 72. No.van het perceel. Grootte van het over te nemen per ceelsgedeel te Naam van den eigenaar. Woonplaats. 3840 20 m2 A. Meijer Leeuwarden 3004 74 J. Huisinga Apeldoorn 3446 n 35 I. N.V.Cichorei en Peekoffie- Leeuwarden fabriek M.A. Bokma de Boer 3448 69 3447 4.5" 3391 24 J. Meijers en cons. n 3590 M 3Q II 3388 66 3389 "11 S. Rusticus zulks onder bepaling, dat: 1door en op kosten van de gemeente de erfafscheidingen zullen worden verplaatst en de voortuinen weder in orde worden ge bracht; 2. de op de eigendomsoverdracht vallende kosten voor rekening van de gemeente komen; d, de onder c gemelde perceelsgedeelten te bestemmen voor den pu- blieken dienst. Leeuwarden, 27 Mei 1941 Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAN BEIJMA Burgemeester. T. BAKKER 1.-Secretaris. Verzonden 30 Mei 1941

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 287