Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 19^1» BIJLAGE NO. 87. BIJLAGE NO. 87. Aan den Gemeenteraad. Van de N.V.Simon de Wit, te Zaandam, ontvingen wij de mededeeling, dat zij genegen is den grond van de voor haar perceel Nieuweburen no„95 gelegen stoep aan de gemeente in eigendom af te staan op de voor stoepenoverdracht gebruike lijke voorwaarden. Aangezien het bezit van den grond van deze stoep voor de gemeente van belang is te achten, geven wij IJ in overweging te besluiten: kosteloos in eigendom over te nemen van de N.V.Simon de Wit, te Zaandam, den grond van de stoep, gelegen voor het perceel Nieuweburen no,95> kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, Sec tie A no. 1656, onder de volgende voorwaarden: 1. alle kosten, op de overdracht vallende, zijn voor rekening der gemeente Leeuwarden; 2. bij trottoiraanleg door de gemeente blijft het uitkomende materiaal desverlangd het eigendom van de verkoopster en wordt het door de gemeente kosteloos naar een door haar aan te wijzen plaats binnen de gemeente vervoerd; 3. wanneer tengevolge van den trottoiraanleg werkzaamheden aan den gevel van bovenvermeld gebouw noodig zijn, geschieden deze door en voor rekening der gemeente; en overigens op de gebruikelijke en andere, door Burgemeester en Wethouders noodig geachte, voorwaarden, de onder A bedoelde strook grond te bestemmen voor den publie- ken dienst. Leeuwarden, 19 Juni 19^4-1 Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAN BEIJMA Burgemeester. E. SCHOTMAN Secretaris. Verzonden 20 Juni 19I4I

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 302