i n Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. BIJLAGE NO. 93'. BIJIA GE NO. 93. Aan den Gemeenteraad. Bij de verbetering van den Mr.P.J.Troelstraweg tusschen het Valeriusplein en de gemeentegrens is het trottoir aan de Oostzijde van dien weg doorgetrokken tot aan het café "de Jonge Bontekoe", aldaar. Het blijkt thans, dat een terreintje, ter grootte van ongeveer 4.3 m2, gelegen tegen den Zuidelijken zijgevel van dit café, bij dit perceel behoort. De eigenaar is genegen dit terreintje aan de gemeente in eigendom af te staan voor den prijs van een gulden totaal, mits op den over te dra gen grond van gemeentewege een stoeptrede wordt aangebracht, ter wijl de kosten van overdracht voor rekening der gemeente komen. Tegen deze voorwaarden bestaat o.i. geen bezwaar. Het terreintje is op de hierbij behoorende teekening in roode kleur aangegeven. Wij geven U mitsdien in overweging te besluiten: I. tot aankoop van F. VEHF, te Marssum, voor den prijs van f.1.- totaal, een strookje grond, ter grootte van +4.3 m2, uitmakende een Zuidwestelijk gedeelte van het perceel Mr.P.J.Troelstraweg, no. 198 kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, Sectie E no. 2515, gelijk op de bijbehoorende teekening in roode kleur aange duid, zulks onder de volgende voorwaarden: 1. de op de eigendomsoverdracht vallende kosten komen ten laste van de gemeente; 2. op den over te nemen grond wordt door en voor rekening van de gemeente een gemetselde stoeptrede gemaakt; 3. wanneer ten gevolge van den trottoiraanleg werkzaamheden aan den zijgevel van het perceel noodig zijn, geschieden deze door en voor rekening van de gemeente; II. den onder I bedoelden grond te bestemmen voor den publieken dienst. Leeuwarden, 3 Juli 1941. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAN BEIJMA Burgemeester E. SCHOTMAN Secretaris. Verzonden 8 Juli 1941 J#

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 308