Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. BIJLAGE NO. 98. BIJLAGE NO. 98, Aan den Gemeenteraad. Blijkens een bij ons College ingekomen schrijven d.d. 3 Juli 1941, heeft de N.V. Intercommunale Waterleiding Gebied Leeuwarden in haar vergadering van 30 Juni j.l. een nieuwe re dactie voor artikel 7 der bij Raadsbesluit van 1 Juli 1924,no. 222R/130, aan haar verleende concessie ontworpen. Artikel 7 luidt thans als volgt: "Verleggen van buizen. 1De concessionarisse is verplicht de buizen te verleggen bin nen een door Burgemeester en Wethouders aan te geven vol doenden termijn, wanneer dit door Burgemeester en Wethouders hetzij voor de uitvoering van openbare werken -waaronder zijn begrepen de zoodanige, die ter uitvoering van eene door een publiek-rechtelijk lichaam gegeven concessie worden ge- maakt- hetzij in het belang der openbare orde of der veilig heid van het verkeer noodig wordt geacht. 2, De gemeente vergoedt aan de concessionarisse alle door de verlegging ontstane kosten." De nieuwe redactie strekt nu tot het verkrijgen van een uni forme regeling voor alle aangesloten gemeenten ten aanzien van de kosten van verlegging van buisleidingen, voortvloeiende uit verbetering of omlegging van wegen. Daar de gemeente Leeuwarden tot de bij de N.V. aangesloten gemeenten behoort, ligt het naar onze meening op den weg der ge meente om het tot stand komen van een dergelijke regeling te be vorderen, te meer nu de voorgestelde regeling als zoodanig ons alleszins billijk voorkomt. Onder overlegging van de desbetreffende stukken geven wij U derhalve in overweging de gewijzigde redactie, zooals deze hier onder is afgedrukt, goed te keuren en de bij Raadsbesluit d.d. 1 Juli 1924, no. 222R/130, verleende concessie dienovereenkomstig te wijzigen. "Artikel 7. Verleggen van buizen. 1De concessionarisse is verplicht de buizen te verleggen bin nen een door Burgemeester en Wethouders aan te geven voldoen den termijn, wanneer dit door Burgemeester en Wethouders het zij voor de uitvoering van openbare werken -waaronder begre pen zijn de zoodanige, die ter uitvoering van eene door een publiekrechtelijk lichaam gegeven concessie worden gemaakt- hetzij in het belang der openbare orde of der veiligheid van het verkeer noodig wordt geacht. 2. Tot verlegging eener buisleiding c.a. zal door concessionaris se eveneens worden overgegaan, indien wijzigingen in de aan de gemeente in eigendom toebehoorende of door de gemeente beheer de wegen, bermen of wateren worden aangebracht, waardoor die buisleiding meer dan 1.25 meter of minder dan 0.90 meter dek king verkrijgt of ingeval boven die buisleiding een gesloten wegdek, een gefundeerde weg, een brug of een ander kunstwerk wordt aangebracht. 3. De kosten van verlegging eener buisleiding c.a. volgens één der vorige leden van dit artikel, worden door de gemeente aan concessionarisse vergoed volgens de formule 50 - x maa]_ ^et 50 bedrag van de werkelijke verleggingskosten der bestaande lei ding, verminderd met de waarde van de vrijgekomen materialen, "waar

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 313