INKOMSTEN, HOOFDSTUK XI, gewone dienst. 3 a tp o OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. HOOFDSTUK XI. Handel en nijverheid. 158 Verhaal van pensioensbijdragen (zie Hoofdstuk II, volg nummers 10 en 11) 159 Bijdragen van het Rijk en gemeenten in de kosten der districts-arbeidsbemiddeling 160 Huur van de „Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer" te Leeuwarden, voor de kiosk op het Stationsplein 161 Batig saldo van de exploitatie van het terrein, be stemd als vliegveld Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk XI 70 873,94 5.020,29 300,— 3.698,34 9.892,57 53.319,94 592,97 4.706,— 300,- 3.600,— 9.198,97 52.039,03 744,42 4.478,- 300,- memorie 5 522,42 50.471,78 UITGAVEN, HOOFDSTUK XI, gewone dienst. 1941. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. in het vorig jaar. thans voorgedragen. HOOFDSTUK XI. Handel en nijverheid. Kosten ter zake van den ijk en herijk der maten en 19,20 30,- 25,- Subsidie aan werkloozenkassen 37.200,— 37 000,— 37.000,— Kosten van de arbeidsbeurs en van de intercommunale 11.161,51 9.952,50 9.982,50 Kosten van het lidmaatschap van de Nederlandsche Vereeniging tot bevordering van den arbeid van onvol waardige arbeidskrachten (A.V.O.) 25,- 25,- 25,- Kosten van het lidmaatschap van de Algemeene Neder landsche, alsmede van de Provinciale Friesche, Veree niging voor Vreemdelingenverkeer 325,— 325,— 325,— Kosten van onderhoud van de Kiosk voor de Prov. Friesche Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer op 81,82 52,- 49,- Kosten in verband met artikel 10 der wet op de Kamers van Koophandel 1920, juncto art. 32 van het K. B. d.d. 19 Augustus 1920 (Staatsblad 712) tot vaststelling van een reglement voor de Kamers van Koophandel 3 25,- memorie Bijdrage aan de stichting „Borgstellingsfonds voor 1.081,74 1.100,— 1.110, Onderhoud reed op het perceel Sectie F no. 650, nabij 1,27 54,- 52,— Kosten ter zake van verzekering, pensionneering enz. van ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volg nummers 236 tot en met 245) 1.479,50 1.083,76 1.295,65 Rente van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk XI komende 299,76 288,60 277,46 Aflossing van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk XI komende 330,17 330,17 330,17 Uitkeering aan andere lichamen van het aandeel in het batig saldo van de exploitatie van het terrein, bestemd als vliegveld 1.314,97 1.773,— memorie Totaal der Uitgaven 53.319,94 52.039,03 50.471,78 Totaal der Inkomsten 9.882,57 9.198,97 5.522,42 Nadeelig slot van Hoofdstuk XI 43.427,37 42.840,06 44.949,36 71

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 36