INKOMSTEN, HOOFDSTUK Xffl, 1 en 2, gewone dienst. Volgnummer. OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. 183 184 HOOFDSTUK XIII Bedrijven. 1. Electriciteitbedrijf. Uitkeering van het bedrijf wegens: a. rente 24.134.76 b. aflossing57.901.20 c. annuïteiten d. retributie e. batig saldo 206.948.11 kosten van verzekering, pensionnee ring, enz., van ambtenaren en be ambten zie Hoofdstuk II, volgnum mers 11 en 12)8.476.92 g. andere grondslagen43.051.89 398.387,99 344 939,67 340.512,88 Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk XIII, 1 f 2. Grondbedrijf. Uitkeering van het bedrijf wegens: a. rente149.617.99 b. aflossing140.316.70 c. annuïteiten 1.442.01 d. retributie e. batig saldo 69.088. kosten van verzekering, pensionnee ring, enz., van ambtenaren en be ambten (zie Hoofdst. II, volgnummer g. andere grondslagen Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk XIII, 2 398.387,99 147.563,60 344 939,67 94.125,— 340.512,88 77.874,24 250.824,39 250.814,67 262.638,64 326.321,25 349.315,70 360.464,70 326.321,25 203.287,01 349.315,70 235.919,37 360.464,70 255.397,69 123.034,24 113.396,33 105.067,01 76 UITGAVEN, HOOFDSTUK XIII, 1 en 2, gewone dienst. 1941. 3 c W) ~o OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. 539 540 541 542 HOOFDSTUK XIII. Bedrijven. 1Electriciteitbedrijf. Kosten ter zake van verzekering, pensionneering enz. van ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volg nummers 236 tot en met 245 en 251) Rente van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk XIII, 1 komende Aflossing van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk XIII, 1 komende Uitkeering aan het bedrijf wegens: a. nadeelig saldo b. andere grondslagen Bijdrage aan Hoofdstuk II van den gewonen dienst Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk XIII, l f 543 544 545 2. Grondbedrijf. Rente van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk XIII, 2 komende Aflossing van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk XIII, 2 komende Annuïteiten van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk XIII, 2 komende Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk XIH, 2 8.035,67 26.095,77 46.077,20 57.354,96 10.000,— 147.563,60 398.387,99 87.758,30 114.086,70 1 442,01 203.287,01 326.321,25 8.150,41 24.712,81 46.077,20 15.184,58 94.125,— 344.939,67 103.390,66 131.086,70 1.442,01 235.919,37 349.315,70 8.476,92 23.320,12 46.077,20 memorie 77.874,24 340.512,88 113.638,98 140.316,70 1.442,01 255.397.69 360.464.70 77

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 39