1941. VIII, 7. 103—105. INKOMSTEN. 7. Bijzonder gewoon lager onderwijs. 103 Schoolgelden 29.000, De heffing geschiedt naar dezelfde grondslagen als voor het openbaar gewoon lager onderwijs. Zie volgno. 79. Schoolgeld bijzonder gewoon lager onderwijs: opbrengst 1939 28.466,80 raming 1940- 29.000, kohieren 1939/40- 28.336,83 raming 1941 - 29.000, 104 Uitkeering van gemeenten ingevolge art. 86 der Lager-onderwijswet 1920 2.801,15 Ingevolge het bepaalde in artikel 86 der Lager-onderwijswet 1920 kunnen voor de leerlingen uit andere gemeenten, die alhier gevestigde scholen bezoeken, waarvoor inge volge artikel 72 dier wet gelden beschikbaar zijn gesteld, bijdragen van die gemeenten worden gevorderd. De uitkeering wordt berekend naar 5 van het totale bedrag der voor iedere school beschikbaar gestelde gelden en in verhouding van het aantal buiten leerlingen tot het totaal aantal leerlingen der school over het voorafgaande jaar. Geraamd wordt, dat voor 1941 de volgende bedragen kunnen worden ontvangen: School: Aantal leerlingen der school Aantal buiten leerlingen Te ont vangen uitkeering Roomsch-Katholieke Schoolvereeniging Speelmansstraat no. 1 Baljeebuurt no. 52 St. Lucia-gesticht te Rotterdam Groote Kerkstraat no. 89 Groote Kerkstraat no. 81 Vereeniging voor Christelijk Schoolonderwijs Leeuwrikstraat no. 10 Margaretha de Heerstraat nos. 1 en 2. Fonteinstraat no. 16 Willem Sprengerstraat no. -77 Pieter Feddesstraat no. 2 Nederlandsch Hervormde Schoolvereeniging Druifstreek no. 72 Transvaalstraat no. 75 Leeuwarder Schoolvereeniging Raadhuisplein no. 25 Zie ook volgno. 111 der ontvangsten. 2.598,43 - 5.489,13 692,25 446.08 - 2.204,56 - 1.311,68 - 6.274,84 - 4.501,87 178,41 - 4.596,84 - 6.169,47 - 4.404,80 197 253% 192 231 244 444% 244 289% 318 275 212Vs 215% 3% 12 5% 29% 25% 52 27 9% 30% 39,57 72,13 12,02 23,17 51,20 86,53 660,06 809,09 15,15 133,73 271,19 627,31 Totaal 2.801,15 105 Uitkeering van gemeenten ingevolge art. 104, eerste lid, der Lager-onderwijswet 1920. 1.528,40 Ingevolge het bepaalde in artikel 104, le lid, der Lager-onderwijswet 1920 kan voor leerlingen uit andere gemeenten, die alhier gevestigde scholen bezoeken, een uitkeering worden gevorderd in de kosten, bedoeld in artikel 101 dier wet, van de gemeenten hunner woonplaats. De uitkeering is gebaseerd op de bedragen, welke aan besturen van bijzondere scholen ingevolge artikel 101 worden verstrekt en wordt berekend in verhouding van het aantal buitenleerlingen tot het totaal aantal leerlingen der school. De voor de buiten leerlingen ontvangen schoolgelden worden van deze uitkeering afgetrokken. Geraama wordt, dat voor 1941 de volgende bedragen kunnen worden ontvangen: 22 I VIII, 7. 105—106. 1941. INKOMSTEN. School Vergoeding per leerling ex art. 101 Aantal buiten leerlingen Vergoeding ex art. 104 3e lid School gelden Te ont vangen uitkeering Roomsch-Kath. Schoolvereen.: Speelmansstraat no. 1 13,71 3 41,13 143,21 Baljeebuurt no. 52 13,71 3% 45,70 7,92 37,78 St. Lucia-gesticht te Rotterdam: Groote Kerkstraat no. 89 13,71 3% 45,70 3,60 42,10 Groote Kerkstraat no. 81 13,71 12 164,52 31,09 133,43 Vereen, voor Christelijk Schoolonderwijs Pieter Feddesstraat no. 2 13,71 27 370,17 3 370,17 Leeuwrikstraat no. 10 13,71 5% 77,69 22,67 55,02 Marg.de Heerstraat nos. 1 en 2 13,71 29V3 402,16 545,07 3 Fonteinstraat no. 16 13,71 252/3 351,89 102,91 248,98 Willem Sprengerstraat no. 77 13,71 52 712,92 263,32 449,60 Nederl. Herv. Schoolvereeniging Druifstreek no. 72 13,71 8 109,68 31,92 77,76 Transvaalstraat no. 75 13,71 9% 127,96 14,40 113,56 Leeuwarder Schoolvereeniging Raadhuisplein no. 25 13,71 30% 420,44 - 2.122,64 3 Totaal 1.528,40 Zie ook volgno. 112 der ontvangsten. Uitkeering van andere gemeenten in de aan schoolbesturen te betalen vergoeding, bedoeld in art. 205 der Lager-onderwijswet 1920 93,65 Krachtens het bepaalde in artikel 205, 6e lid, der Lager-onderwijswet 1920 kunnen uitkeeringen worden gevorderd van andere gemeenten voor aldaar woonachtige leerlingen, die een alhier gevestigde bijzondere lagere school bezoeken, waarvoor een vergoeding wordt verleend ingevolge het le lid van dat artikel. Sedert de invoeging van artikel 205ter in de wet, waarbij het mogelijk werd gemaakt aan de schoolbesturen, welke tot dusver een jaarlijksche vergoeding ingevolge artikel 205, le lid, ontvingen, een afkoopsom ten bedrage van 80 van de geschatte waarde der schoolgebouwen uit te keeren, heeft alleen het St. Lucia-gesticht te Rotterdam aanspraak op een vergoeding ex artikel 205, le lid, voor zijn beide lagere scholen Groote Kerk straat 89 en 81. In deze vergoeding kan de bovenbedoelde uitkeering van de buitengemeenten worden gevorderd in verhouding van het aantal buitenleerlingen tot het totaal aantal leerlingen der school. Voor 1941 wordt geraamd: School Vergoeding art. 205 le lid, over 1940 Aantal leerlingen Aantal buiten leerlingen Te ont vangen uitkeering St. Lucia-gesticht te Rotterdam Groote Kerkstraat no. 89 Groote Kerkstraat no. 81 1.160,— - 1.415, 192 231 3% 12 20,14 73,51 93,65 Zie ook volgno. 113 der ontvangsten. 23

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 77