II. 206—209. 1941. UITGAVEN. 206 Presentiegelden der leden van den Raad2.240, Het presentiegeld ad 4,per vergadering is vastgesteld bij besluit van Gedeputeerde Staten van Friesland d.d. 5 Augustus 1936, no. 104. Gerekend wordt op 20 vergaderingen voor 28 leden, is 20 X 28 X 4,-= 2.240,—. 206 A Jaarwedde van den Archivaris 3.150, De jaarwedde is geregeld bij raadsbesluit van 7 April 1936. 207 Jaarwedden van de ambtenaren en bedienden ter gemeente-secretarie, den concierge en de boden en van het kantoor van den gemeente-ontvanger78.350, Deze post is als volgt samengesteld: A. Secretarie (behalve de afdeelingen Burgerlijke Stand en Bevolking en Militaire Zaken). 1 hoofdcommies-redacteur4.310, 1 hoofdcommies- 3.780, 1 hoofdcommies- 3.600, 1 hoofdcommies- 3.450, 7 commiezen a 3.060,- 21.420, 6 adjunct-commiezen le klasse, 2 a 2.610,3 a 2.655,1 a 2.700,15.885, 2 adjunct-commiezen 2e klasse, a ƒ2.160,- 4.320, 2 2e klerken a ƒ1.710,- 3.420, 4 beambten in tijdelijken dienst, 1 a ƒ1.598,1- 1/2 jaar vervanging commies; 1 a 891,67 (V12 X 800,h "/ia X 900,2 a 750,4.500, 1 machineschrijver X 750,f 5/s X ƒ850,- 834, tijdelijke schrijvers- 1.569, B. Kantoor van den gemeenteontvanger: 1 le klerk - 2.655, 1 2e klerk - 2.025,— C. Boden en concierge: 2 boden a 1.900,—- 3.800,— 1 hulpbode a 14,per week- 732, 1 concierge- 1.800, kosten kleeding van de boden - 250, Totaal78.350,— De jaarwedden zijn geregeld bij raadsbesluit d.d. 7 April 1936 en met betrekking tot de boden bij dat van 18 October 1939. 208 Schrijf- en bureaubehoeften, briefporten, vrachtloonen en andere kleine uitgaven2.160, Voor schrijf- en bureaubehoeften e.d. wordt geraamd 1.600,met de plaats gehad hebbende prijsstijging van het papier is rekening gehouden. Wegens aanschaffing van twee nieuwe schrijfmachines moet 560,worden uitgetrokken. Uit dezen post worden eveneens bestreden de kosten terzake van het kantoor van den gemeenteon tvanger. 209 Centrale inkoop van bureaubehoeften2.000, Uit dezen post worden aangekocht diverse bureaubehoeften voor de secretarie, diensten en bedrijven, die bij grootere hoeveelheden kunnen worden aangeschaft. Al naar gelang deze benoodigdheden uit voorraad worden betrokken, worden de kosten daarvan over geboekt op de daarvoor bestemde posten en aan de andere diensten en bedrijven in rekening gebracht en in ontvangst op volgnummer 15 verantwoord. 46 II. 210—214. 1941. UITGAVEN. 210 Druk- en bindwerk 10.600- Voor druk- en bindwerk wordt geraamd: a. loon van den gezel-zetter-drukker a ƒ32,40 per week, is rond 1.690, b. onderhoud drukpers en machines- 110, c. drukwerk - 5.800, d. bindwerk- 700, e. aankoop papier - 2.300, Samen10.600, Uit dezen post worden ook bestreden de uitgaven terzake van het kantoor van den gemeente-ontvanger. Zie ook volgno. 15. De bezoldiging sub a is geregeld krachtens raadsbesluit van 7 April 1936. 211 Onderhouden en schoonhouden van het gebouw of vertrek bestemd voor de vergadering van den Raad en van Burgemeester en Wethouders, voor de Secretarie der gemeente en voor den Gemeenteontvanger 4.028,- Blijkens de begrooting voor het bedrijf der gemeentewerken wordt geraamd voor onder houd etc. van het Stadhuis3.123, Voor kosten van het kantoor van den gemeente-ontvanger in het gebouw aan den Wissesdwinger- 800, Voor kosten van het bureau, gevestigd in het gebouw Raadhuisplein 30 - 105, Samen4.028, Vergelijk volgno's 13 en 110; 91 b; 15 en 112 begrooting gemeentewerken. Zie ook volgno. 267 onder de uitgaven. 21 IA Onderhoud en aankoop van meubelen voor die gebouwen of vertrekken1.281,— Blijkens de begrooting voor het bedrijf der gemeentewerken wordt geraamd voor onder houd etc. van de meubels in het gemeentehuis ƒ751,en voor het gebouw Raadhuis plein 30 1/4 X ƒ119,rond 30, Vergelijk volgnos. 14 en 111; 16 en 113 begrooting gemeentewerken. Voorts wordt op dezen post geraamd een bedrag van 500,voor een nieuwe stalen kast voor de secretarie wegens noodzakelijke uitbreiding van bergruimte. 211B Verlichting en verwarming3.591,- Vergelijk volgnos. 17 en 114; 15 en 112 begrooting gemeentewerken. 212 Abonnement op het Staatsblad, Verordeningsblad, Provinciaal blad en de dag-, week- of maandbladen en den aankoop van boeken500,- Voor 1941 wordt een bedrag van ƒ500,geraamd. 213 Archief 2.210,- De kosten van het archief worden geraamd als volgt: a. jaarwedde amanuensis 1.710, b. aankoop boek- en plaatwerken, fotografieën, bindwerk enz- 500, 2.210, De jaarwedde is geregeld bij raadsbesluit van 7 April 1936. 213A Aanplakken en omroepen65,- Vergelijk volgnos. 18 en 115 begrooting gemeentewerken. 214 Plaatsen van advertentiën625,- Voor 1941 wordt een bedrag van 625,geraamd. 47

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 89