1941. II. 214A—219. UITGAVEN. 214 A Reclame50, Een bedrag van ƒ50,wordt voor dit doel noodig geacht. 215 Reis- en verblijfkosten300, Voor leden van het gemeentebestuur en voor ambtenaren en bedienden van de secretarie en het kantoor van den gemeente-ontvanger 300, 215 A Onkosten en eventueele rechten vallende op de postrekeningen30,- In verband met de uitgaven over 1939 geraamd op ƒ30,— 216 Kosten van verzekering van gemeentegelden310,- Bij raadsbesluit d.d. 15 December 1937 is besloten het lidmaatschap der Fraude risico-Onderlinge van Gemeenten aan te vragen, terwijl bij raadsbesluit van 1 Juni 1938, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten den 8en Juni d.a.v., met deze Onderlinge een regeling is getroffen, om op die wijze te voldoen aan de in de Gemeentewet opgenomen verplichting tot verzekering van gemeentegelden. Wegens premie van het te verwaarborgen bedrag is waarschijnlijk verschuldigd 269, welk bedrag met 15 moet worden verhoogd wegens verzekering van het risico in ver band met de uitbetaling van de kostwinnersvergoedingen. Te zamen dus rond ƒ310, Zie volgno. 26. 217 Provisie aan kassiers voor het betalen van coupons en obligatiën425, Geraamd voor 1941 op 425, 218 Couponbelasting7.467,62 De bedragen, waarover de gemeente in 1941 „couponbelasting" zal zijn verschuldigd, worden geraamd als volgt: a. obligatieleeningen 80.237,50, waarvan 2 °/0 is 1.604,75 b. leeningen op eenvoudige schuldbekentenis, waarin geen belasting clausule voorkomt, 75.135,waarvan 2 is- 1.502,70 c. leeningen op eenvoudige schuldbekentenis, waarin wel een belasting clausule voorkomt ƒ218.007,96, waarvan 2 is- 4.360,17 Totaal7.467,62 De couponbelasting, vermeld onder a en b, wordt overeenkomstig raadsbesluit van 28 Augustus 1940 op de geldgevers verhaald, terwijl de belasting van het rentebedrag, onder c genoemd, gedeeltelijk wordt terugontvangen van de bedrijven. Zie volgno. 24. 219 Abonnement op de telefoon en kosten van telefoongesprekken 2.290, Uit dezen post moeten worden bestreden: a. de jaarlijksche vaste vergoedingen voor aansluitingen voor: den Burgemeester en 4 Wethouders5 X 55,275, den Secretaris55, ~f 340,- b. kosten van abonnementen en gesprekkosten, voor de aansluitingen van den Gemeente-ontvanger: abonnement56,40 gesprekkosten 73,60 c. het Stadhuis: ^0, abonnement (automatische installatie)986, gesprekkosten 834, 1.820,— 2.290,— De kosten zijn geraamd naar de kosten van abonnementen en gesprekken over 1939, terwijl rekening is gehouden met de verhooging van de tarieven in Augustus 1940. 48 1941. II. 220-230. UITGAVEN. 220 Contributie aan de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten en lof aan hare provinciale afdeelingen860, De contributie bedraagt voor de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten U/2 cent per inwoner 10 en voor de afdeeling Friesland van die vereeniging 0,2 cent per inwoner. Geraamd wordt 860, 221 Kiezerslijsten en het uitoefenen der kiesverrichtingenmemorie. Het is niet bekend, of verkiezingen zullen plaats hebben. De post wordt pro memorie geraamd. 222 Verteringen ten behoeve van het bureau van stem-opneming memorie. Zie toelichting bij volgno. 221. 223 Subsidie aan de Nederlandsche Vereeniging voor Gemeentebelangen22,50 Voor 1941 wordt een subsidie geraamd van 22,50. 224 Kosten van verteringen bij vergaderingen150, Een bedrag van 150,wordt noodig geacht voor eventueel noodzakelijke verteringen. Aan de leden van den Raad of aan het personeel der gemeente wordt geenerlei con sumptie verstrekt. 225 Representatie-kosten 200, Een bedrag van 200,wordt noodig geacht voor eventueele ontvangsten e.d. door het gemeentebestuur. Deze uitgaven zijn uiteraard wisselvallig en afhankelijk van het aantal ontvangsten, dat zal plaats vinden. 226 Kosten van de scheidsgerechten80, Ingevolge het bepaalde in artikel 74, 4e lid, van het Ambtenarenreglement, ontvangen de 7 leden en de secretaris van het Scheidsgerecht een presentiegeld van 5,per zitting. Gerekend wordt op 2 vergaderingen per jaar. 227 Kosten van het intercommunaal georganiseerd overleg 82,50 Bij raadsbesluit van 14 November 1933 is de gemeente toegetreden tot de gemeen schappelijke regeling met andere gemeenten boven 40.000 inwoners inzake het inter communaal overleg voor personeelszaken. De kosten hiervan bedragen 1,50 per 1000 inwoners. 228 Rechtskundige of andere adviezen200, Op dezen post worden ook geboekt de kosten, verbonden aan het voeren van rechts gedingen. Een bedrag van 200,wordt voldoende geacht. 229 Kosten van de dubbelen der leggers en plans van het kadaster en leggers ingevolge de Wegenwet f 25, Voor vernieuwing van eenige kaarten en bijwerken van de leggers wordt een bedrag van 25,uitgetrokken. 230 Kosten in verband met de uitbreiding der gemeente 1.250, V.g. volgnos. 21 en 118 begrooting gemeentewerken. 49

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 90