1941. III. 266—272. UITGAVEN. Transport376, Onderhoud van straatnaamborden en waarschuwingsborden (volgnos. 24 en 121 sub b)- 1.222, Vergoeding aan de N.V. Intercommunale Waterleiding voor onderhoud van brandkranen volgens concessie-voorwaarden, 600 stuks a 1,50 is - 900, meer (vermoedelijk 400 stuks) a ƒ5,(de reductie ad ƒ1,per stuk is tijdelijk ingetrokken) - 2.000, Totaal4.498, 267 Kosten van den luchtbeschermingsdienst160.822,- Op dezen post behoort het volgende te worden geraamd: a. salarissen van het hoofd van den luchtbeschermingsdienst 1.800, van de administratieve hulp 1.200, b. belooning van het personeel uitkijkposten, transportgroepen, opruimings dienst, brandweer, enz. (rond 140 man) rond- 150.000, c. bureaukosten, drukwerk, advertentiën enz- 800, d. onderhoud, schoonhouden, verlichting en verwarming van-, alsmede onder houd en aanschaffing van meubelen voor het bureau: 3lt X 1.104, (zie volgnos. 15 en 112; 16 en 113 begrooting gemeentewerken) 828, en overige kosten gemeentewerken (zie volgnos. 24 en 121, onder c) - 419, 1.247,— e. bijdrage aan de Provinciale Friesche Luchtbeschermingscommissie, ten bedrage van 1/2 cent per inwoner per jaar, rond- 275, telefoonkosten voor den hoofdcommandopost en de vakcommandoposten - 800, g. onderhoud materiaal 200,garagehuur brandspuiten, huur van bak fietsen (ƒ2.500,—)- 2.700,— h. overige kosten (oefeningen, cursussen, zaalhuur e.d.)- 2.000, Totaal160.822,— Deze post is geraamd in overleg met den territorialen Inspecteur voor de lucht bescherming, die zich met de raming heeft vereenigd. Zie volgnummers 31 en 3IA. 268 Onderhoud der lantaarns en verdere kosten der verlichting24.476,47 De kosten der straatverlichting zijn geraamd overeenkomstig de bedragen, uitgetrokken op de begrootingen van het gas- en het electriciteitbedrijf. Op de begrooting van het Electriciteitbedrijf is uitgetrokken (volgno. 1, sub g)23.730,31 op die voor de Gasfabriek (volgno. 6) - 746,16 Totaal24.476,47 272 Bijdrage aan Hoofdstuk III van den kapitaaldienst1.567, Voor de kosten van raambedekkingen tegen lichtuitstraling in gemeentegebouwen in verband met de luchtbescherming ad ƒ2.449,85, te dekken in 5 jaren (3e termijn)490,— Voor de kosten van inrichting van den luchtbeschermingsdienst ad ƒ4.307,42, te dekken in 4 jaren (3e termijn) - 1.077, Totaal1.567, 62 1941. Ill, IV. 273—283. UITGAVEN. 273 Kosten van het lidmaatschap van den Toeristenbond A.N.W.B25, Bij raadsbesluit d.d. 13 April 1920 werd tot het lidmaatschap besloten tegen een contri butie van 50,per jaar, welke in 1934 is verlaagd tot 25, 274 Subsidie aan de vereeniging Pro Juventute25, Verwacht wordt, dat de vereeniging in 1941 met een subsidie van 25,zal kunnen volstaan. Subsidie aan de af deeling Friesland van het „Neder landsch Genootschap tot zedelijke verbetering van gevangenen"gevestigd te Leeuwarden70, Voor 1941 wordt voorgesteld een subsidie van 70,te verleenen. 276 Uitkeering aan het Rijk, in verband met het ontvangen vergunningsrecht, bedoeld in art. 8 der Bioscoopwet33,33 Zie toelichting bij volgno. 29. 277 Kosten wegens keuring van trekhonden235, Voor vergoeding aan het openbaar slachthuis voor de diensten, terzake door den directeur verricht, wordt geraamd225, Overige kosten - 10, Samen235, 278 Kosten van schietbanen 150, Vergelijk volgnos. 23a en 120a der begrooting van gemeentewerken. Zie tevens volgno. 33. 279 Bijdrage aan den vorigen dienst in de kosten van werken8.429, Zie bijlage no. III. HOOFDSTUK IV. Volksgezondheid. 280 Belooning voor te verrichten vaccinatiën en lijkschouwingenmemorie De stads-artsen verrichten de lijkschouwing zonder afzonderlijke belooning. 281 Uitkeering van de in artikel ig, derde lid, der Besmettelijke-Ziektenwet Staatsblad ig28, no. 265bedoelde tegemoetkomingmemorie Indien iemand, door toepassing van art. 6 der bovengenoemde wet, inkomsten derft, kan hem een tegemoetkoming worden toegekend. Van het Rijk wordt deze tegemoetkoming terug ontvangen. De post wordt voor memorie geraamd. 282 Kosten van maatregelen, genomen krachtens de Besmettelijke-Ziektenwet Staatsblad ig28, no. 265) en van andere maatregelen in het belang der volksgezondheid175, De uitgaven over 1939 bedroegen 173,25. Voor 1941 wordt een bedrag van 175,— geraamd. Ingevolge de artt. 20 en 21 der Besmettelijke-Ziektenwet dragen het Rijk en de betrok kenen bij in deze kosten. (Zie volgnos. 36, 37 en 38.) 283 Subsidie aan het Centraal Comité voor uitzending van kinderen naar buiten2.250, Voorgesteld wordt voor 1941 wederom een subsidie van 2.250,toe te staan. 63

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 97