IV, V. 302—312. 1941. UITGAVEN. 302 Bijdrage aan Hoofdstuk IV van den kapitaaldienst le. de kosten van de verbetering van de gemeentelijke badinrichting, in 1934 uit gevoerd, hebben bedragen ƒ4.515,28. Zij zullen in 10 jaren uit de gewone middelen worden betaald (7e termijn)450^ 2e. de kosten van aanschaffing van een ziekenauto voor vervoer van lijders aan besmettelijke ziekten, welke hebben bedragen 899,73 (4e termijn) - 180,— 630,— 303 Onderhoud van openbare speelplaatsen3 57Q Voor de raming op dezen post wordt verwezen naar de volgnos. 25a en 122a begrooting gemeentewerken. Het ligt in het voornemen de vernieuwingskosten van de afkeering aan de Oostzijde van de kinderspeelplaats Rengerspark, welke kosten op ƒ2.370,worden geraamd, over drie jaren te verdeelen (zie bijlage no. III). 304 Bijdrage aan den vorigen dienst in de kosten van werken5.064, Zie bijlage no. III. HOOFDSTUK V. Volkshuisvesting. 307 Annuïteiten aan het Rijk verschuldigd ter zake van ontvangen voorschotten in het belang van de verbetering der volkshuisvesting94 259 14 Zie volgnos. 248, 13, 49 en 308. 308 Overige annuïteiten van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk V komende 54.090,48 Zie volgnos. 248, 13, 49 en 307. 309 Bijdragen ter tegemoetkoming in de betaling van rente en aflossing van de door de gemeente verleende voorschotten in het belang van de verbetering der volkshuisvesting58.595,88 Zie bij volgno. 50 der ontvangsten. 310 Uitkeeringen uit het fonds voor huurverlaging8.959,83 Zie volgno. 51. 311 Kosten van het lidmaatschap van het Nederlandsch instituut voor volkshuisvesting en stedebouwjqO, Bij raadsbesluit dd. 20 December 1921 is tot het lidmaatschap besloten tegen een jaar- lijksche contributie van 50,welke contributie in 1934 is verlaagd tot ƒ25, Op de begrooting voor 1940 is 100,uitgetrokken, om daarmede bij te dragen in het blijven bestaan van deze alleszins nuttige instelling. Blijkens brief dd. 6 Juli 1939 van het Instituut nl. is het gevaar van opheffing wegens gebrek aan geldmiddelen niet denkbeeldig. Voorgesteld wordt voor 1941 weder ƒ100,beschikbaar te stellen. 312 Kosten van het lidmaatschap van den Friesche Bouwkring8,50 De gemeente is lid van dezen kring tegen een jaarlijksche contributie van 8,50. 66 V, VI. 313—320. 1941. UITGAVEN. 313 Kosten van de bouwpolitie14.098, Geraamd op volgnos. 29, 126 en 127, begrooting gemeentewerken12.598, Kosten van huisvesting van dezen dienst (v.g. volgno. 91 b begrooting gemeentewerken)- 1.500, 14.098,— 314 Kosten van de woningbeurs10, Voor drukwerken etc. wordt een bedrag geraamd van 10, 315 Bijdrage aan Hoofdstuk V van den kapitaaldienst ter reserveering van het verschil tusschen de te ontvangen en de verschuldigde annuïteit ter zake van de „Pensioenfondsleening"2.823,74 Zie volgnos. 49, 248, 307 en 308. 316 Kosten van verificatie van kas en boeken van woningbouwvereenigingen175, De controle van de woningbouwvereenigingen „Beter Wonen" en „St. Joseph" is op gedragen aan het Verificatiebureau der Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten. De kosten, respectievelijk ad 115,— en 60,—, worden van genoemde vereenigingen terug ontvangen; zie volgnummer 52. HOOFDSTUK VI. Openbare werken. 317 Jaarwedden van het personeel en overige kosten van het beheer der openbare werkenbeide voor zoover niet onder de vorige en volgende artikelen begrepenmemorie Zie volgno. 91 en 188& der begrooting gemeentewerken. 318 Onderhoud van straten en pleinen60.828, Vergelijk onderstaande volgnummers der begrooting van het bedrijf der gemeentewerken: a. onderhoud straten (volgnos. 30 en 128)58.650, b. verbetering van bestrating (volgnos. 31 en 129)memorie c. uitbreiding trottoirs (volgnos. 32 en 130) - 2.178, Samen60.828, 319 Onderhoud van wegen en voetpaden5.990, V.g. volgnos. 33 en 131 der begrooting van gemeentewerken. 320 Kosten van den markt- en havendienst15.800, Bij raadsbesluit van 5 Maart 1935, voor zooveel noodig goedgekeurd door Gedeputeerde Staten bij besluit van 20 Maart 1935, no. 40 (Gemeenteblad no. 9 van 1935), is ingesteld een markt- en havendienst, waarbij zijn ondergebracht alle markten, het beheer en exploitatie van standplaatsen, ligplaatsen voor schepen e.d. en de inning van markt- en staangelden, haven- en kadegelden e.d. De post is als volgt geraamd: 67

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 99