II. 227—232. 1950. UITGAVEN 227 Plaatsen van advertentiën. Begroting Rekening 1946 2.000,— 1946 1.731,04 1917 - 2.000,— 1947 - 1.861,51 1948 - 2.000,— 1948 - 1.512,72 1949 - 2.000,— 1950 - 2.000,— Voor 1950 wordt een bedrag van 2000,voldoende geacht. 228 Reclame Begroting Rekening 1946 90,— 1946 1947 - 100,— 1947 - 1948 - 2.500,— 1948 - 1949 - 2.500,— 1950 - 2.500,— Teneinde bekendheid te geven aan de mogelijkheden tot industrievestiging in deze gemeente wordt voor publiciteitsdoeleinden ƒ2.500,geraamd. 229 Reis- en verblijfkosten Begroting 1946 1.000,— Rekening 1946 3.057,05 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - 2.000,— 3.000,— 3.000,— 3.300,— 1947 - 1948 - Wegens reis- en verblijfkosten van het gemeentebestuur en van ambtenaren en bedienden van de secretarie en het kantoor van de gemeenteontvanger wordt, gelet op de uitgaven in voorgaande jaren, ƒ3.300,geraamd. 2.759,87 3.073,84 230 Onkosten en eventuele rechten vallende op de postrekeningen Begroting Rekening 1946 60,— 1946 44,— 1947 - 60,— 1947 - 33,80 1948 - 50,- 1948 - 40,40 1949 - 50,- 1950 - 50,— Een bedrag van 50,wordt voldoende geacht. 231 Kosten van verzekering van gemeentegelden Begroting Rekening 1946 300,— 1946 328,13 1947 - 525,— 1947 - 518,22 1948 - 525,— 1948 - 526,95 1949 - 525,— 1950 - 535,— Krachtens raadsbesluit dd. 15 December 1937 is het lidmaatschap der Fraude-risico- Onderlinge van Gemeenten verkregen, terwijl ingevolge raadsbesluit van 1 Juni 1938, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten d.d. 8 Juni d.a.v., met deze Onderlinge een regeling is getroffen, om op die wijze te voldoen aan de in de Gemeentewet opgenomen verplichting tot verzekering van gemeentegelden. Wegens premie van het te waarborgen bedrag, dat bij raadsbesluit van 6 November 1946 is verhoogd tot ƒ100.000,is waarschijnlijk verschuldigd ƒ510,welk bedrag moet worden verhoogd wegens verzekering van het risico in verband met de uitbetaling van de kostwinnersvergoedingen. Te zamen rond 535, 232 Kosten van verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid Begroting 1949 500,— 1950 - 500,— Rekening De gemeente is tegen geldelijke gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid verzekerd bij de vereniging „Wet-risico" te Amsterdam. Een bedrag van 500,wordt ter zake geraamd. 60 II. 233—236. 1950. UITGAVEN 233 Provisie aan kassiers voor het betalen van coupons en obligatiën Begroting 1946 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - Een bedrag van 500,— wordt voldoende geacht. 400,— 400,— 700,— 400,— 500,— Rekening 1946 1947 - 1948 - 706,12 426,95 344,24 234 a. b. c. Abonnement op de telefoon en kosten van telefoongesprekken Begroting 1946 3.425,— 1947 - 3.680,— 1948 - 4.600,— 1949 - 4.663,— 1950 - 4.743,— Uit deze post moeten worden bestreden: de jaarlijkse vaste vergoedingen voor aansluitingen voor: de burgemeester97,50 de wethouders (4 X 82,50)- 330, de secretaris - 82,50 hoofden van secretarie-afdelingen - 217,50 het stadhuis: abonnement (automatische installatie)1.200, gesprekkosten - 2.600, het kantoor van de gemeenteontvanger: abonnement 75, gesprekkosten - 140, afgerond Rekening 1946 1947 1948 727,50 3.800,- 215,— 4.742,50 4.743,— 3.550,12 4.582,55 4.504,63 235 Contributie aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en/of aan haar provinciale afdelingen Begroting Rekening 1946 1.225,— 1946 1.233,60 1947 - 1.640,— 1947 - 2.009,88 1948 - 2.432,— 1948 - 2.430,25 1949 - 3.250,— 1950 - 3.300,— De contributie voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zal voor 1950 4 cent per inwoner bedragen. De contributie voor de afdeling Friesland van de genoemde ver eniging bedraagt 0,2 cent per inwoner. Geraamd wordt rond 3.300,naar het inwonertal op 1 Januari 1949. 236 Kiezerslijsten en het uitoefenen van de kiesverrichtingen Begroting Rekening 1946 10.500,— 1946 25.022,52 1947 - 13,— 1947 - 9,43 1948 - 11.000,— 1948 - 13.088,83 1949 - 8.000,— 1950 - 8.000,— Het is te voorzien, dat in 1950 verkiezingen zullen plaats vinden van leden voor de Provinciale Staten, waarvoor een bedrag van ƒ8.000,wordt geraamd, in welk bedrag is begrepen de door Gemeentewerken geraamde uitgaaf, t.w. directe kosten 1.800, bedrijfskosten Gemeentewerken - 612, 61

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 104