-, - 97 - 2.535,— 1.680,— 1.000 459,— 2.651,50 2.600,— 2.000,— 1,500,- 24.896,50 4.5OO,— 4.5OO,- f 42.468,25 - 98 - Lasten Flosten Ongevallenwet Invaliditeitswet Ziektewet Ziekenfondsenbesluit Kinderbijslagwet Kinderbijslag Eente spaarfonds arbeidscontractante: Bijslag Kosten controle geneeskundige dienst bij ziekte personeel en keuringen Pensioenen 3 58.OOO,— 1.750,— 25O,— 5 185.920,25 3.000,— 31.700,81 u 142.713,60 1/ 185.920,25 j 1" 31.700,81 1 22 Salarissen directeur administratief hoofdambtenaar technisch ambtenaar chef ontsmettingsdienst opzichter stadsdienst 4/12 x 3.480, 8/12 x 2 o 940 controleur tonnendienst terreinbaas administratief ambtenaar 1 Jan. tot 1 Juli 1950 3.360,is 1.680, 1 Juli t/m 31 Dec.1950 3.480,— is 1.740,— bedrijfsboekhouder vacature 2e halfjaar 1950 minimum salaris -g" x 3°360,' klerk 1 Jan. tot 1 Aug. 1950 2.460,7 mnd. 1.435, 1 Augv t/m 31 Dec. 1950 2.640,- 5 1.100,— schrijver le klas 1 Jan» tot 1 Juni 1950 2.520,5 mndAs 1.050, 1 Juni t/m 31 Dec.1950 2.640,— 7 1.540,— schrijver 2e klas machineschrijver jeugdregeling') tijdelijke toelage 8 x 54,en 1 x 27,is 7.380,— 5340 4.500,— 3.600,— 3.480,— 1.160,— 1.960,— 3.48O,— 3.240 3.420,— 1.680, 2.590,— 47.504,— De raming van de salarissen is ten opzichte van 1949 met 6.000,—ver hoogd. Naast de normale periodieke verhogingen is deze verhoging een gevolg van de uitbreiding van het personeel met een bedrijfsboekhouder en een schrijver 2e klasse. Deze uitbreiding is noodzakelijk in verband met de overname van de gehele reinigingsdienst van de gemeente Leeuwarderadeel, terwijl voorts de invoe ring van het uniforme huisvuilemmersysteem uitbreiding van de administratie medebrengt Het totaal-bedrag aan salarissen is als volgt over de onderdelen van de dienst verdeeld» 1 Uitgaven Begroting Begroting 1948 1949 1950 II Privaattonnendienst 3.621,— 3.480,— 3.534," III Werken voor derden l l os 0 0 300,— 1 1 O IV Ontsmettingsdienst 2.654," V Schoonmaken veemarktterrein 621,— 480,— 500,— VII Huisvuilophaaldienst 1.700,— 1.700,— 2.534,- VIII Straatveegdienst 2.000,— IX Ledigen straatkolken on rioo]- putten 1.800,— 1.800,— 1.694," 24 Algemene onkosten (directie, administratie, terreinbaas en gedeelte salaris opzichter) 24.530,— 30.108,— 26 l'ractiekosten 4.838,25 1 4I.39O,— 47.504," 23 Sociale lasten 2loongratificatie Lonen bij ziekte, ongeval en verlof Vereveningshe f f ing Bijdragen voor eigen-, weduwen- en wezenpensioen en inkoop van pensioen (De raming is gebaseerd op een bij drage van 16,1$ Uitgegeven 1 Begroting Begroting 1948 1949 1950 J ""9 7.800,— 2.940,51 2.800,— 2600 71.518,67 58.231,86 63.661,30 15.077,11 7.5OO5 7.500,— 826,98 1.000,— 730,— 1.189,11 1.950,— 2.566,27 2.200,— 2.470,— 80,87 150,— 46.363,80 39.135,— 38.446,— 1 256,99 336,01 424,64 928,03 1.449,76 988,31 1.209,— 965,26 l 142.713,60 114.652,63 Ontvangen 1 Begroting Begroting Boten 1948 1949 1950 Verhaal van bijdragen voor eigen-, 25.815,81 weduwen- en wezenpensioen 23.560,52 26.397,64 (De raming is gebaseerd op een ver haal van 2cJa voor eigen- en 5"ëv° voor v/eduwen- en vrezenpensioen) Verhaal van premiën ingevolge do 650,— Ziektewet 670,18 580,— (De raming is gebaseerd op een ver haal van lfo van het bruto-loon) Verhaal van premiën ingevolge het 1.268,91 Ziekenfondsenbesluit 1.100,— 1.235,— (De raming is gebaseerd op een ver i haal van l/ van het bruto-loon) Uitkering Rijksverzekeringsbank 3.994,92 3.000,— Ziektewet 1.786,25 1.000,— 1.000,— Terug ontvangen zegels Invali diteits. 2.634,20 wet Y 33.914,98 32.077,64 Lasten S114.652,63 Baten 33.914,98 32.077,64 Netto socialo lasten 103.798,62 82.574,99 1/ 154.219,44 Dit bedrag is over de onderdelen van de dienst omgeslagen in verhouding tot op die onderdelen geboekte directe lonen en salarissen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 218