2.280, 17 736,51 INKOMSTEN, HOOFDSTUK VIII 7A, 8 en 9, gewone dienst. <D a a 3 G bt) 1 O OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. 120 Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. 120A! 120B 7A. Bijzonder voortgezet gewoon lager onderwijs. Schoolgelden a. betreffende het in het dienstjaar aanvan gende schoolgeldjaar650, b. betreffende het in het dienstjaar eindigende schoolgeldjaar1.350, Bijdragen van andere gemeenten en van het Rijk inge volge titel Va der Lager-onderwijswet 1920 Teruggaaf door besturen van bijzondere lagere scholen van te veel ontvangen bijdragen ingevolge aitt. 101 en lOlbis der Lager-onderwijswet 1920 121 122 123 124 125 125 A 126 127 Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk VIII 7A 8. Bijzonder vervolgonderwijs. Geen inkomsten. 9. Bijzonder uitgebreid lager onderwijs. Schoolgelden a. betreffende het in het dienstjaar aanvan gende schoolgeld jaar3.300, b. betreffende het in het dienstjaar eindigende schoolgeld jaar6.700, Uitkering van gemeenten ingevolge artikel 86 (oud) der Lager-onderwijswet 1920 Uitkering van gemeenten ingevolge art. 104, eerste lid (oud), der Lager-onderwijswet 1920 Uitkering van andere gemeenten in de aan school besturen te betalen vergoeding, bedoeld in art. 205 der Lager-onderwijswet 1920 Uitkering van andere gemeenten in verband met de aan schoolbesturen betaalde uitkeringen ingevolge art. 205ter der Lager-onderwijswet 1920 Bijdragen van andere gemeenten of van het Rijk inge volge titel Va der Lager-onderwijswet 1920 Rente van waarborgsommen, gestort door besturen van bijzondere scholen Teruggaaf door besturen van bijzondere scholen van te veel ontvangen vergoedingen ingevolge artt. 101 en 101 bis der Lager-onderwijswet 1920 Transporteren., GERAAMD BEDRAG UITGAVEN, HOOFDSTUK VIII 7A, 8 en 9, gewone dienst. 1950 in het vorig jaar. thans voorgedragi 3.322,95 2.361,37 5.684,32 10.298,25 13.198,52 1.333,82 822,97 169,65 2.081,94 3 52,62 3.475,97 21 135,49 2.000,— 2.000,— 18.781,56 8.000,— 738,03 1.472,40 45,27 929,70 3 39,- memorie 11.224,40 OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. 2.000.-I 462 m moiï 465 466 7A. Bijzonder voortgezet gewoon lager onderwijs. Vergoeding aan schoolbesturen, als bedoeld in artikel lOlbis der Lager-onderwijswet 1920 Vergoeding van de kosten van instandhouding van bij- mdere scholen, bedoeld in artikel 101 der Lager-onder wijswet 1920 Kosten van verzekering van schoolgebouwen Teruggaaf van schoolgelden Bijdrage aan Hoofdstuk VIII 7A van de kapitaal- dienst f Rente van geldleningen ten laste van Hoofdstuk VIII 7A komendef j Aflossing van geldleningen ten laste van Hoofdstuk VIII 7A komende 467 468 10.000,-j 459 memo® memos memofl 470 471 472 memo 473 2.625, 473A 450; 474 474A mem" 13.075,; Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadelig slot van Hoofdstuk VIII 7A 8. Bijzonder vervolgonderwijs. Geen uitgaven. 9. Bijzonder uitgebreid lager onderwijs. Uitkering aan gemeenten ingevolge art. 86 (oud) der Lager-onderwijswet 1920 Vergoeding aan schoolbesturen als bedoeld in art. lOlbis der Lager-onderwijswet 1920 Verge lding van de kosten van instandhouding van bij- -ndere scholen, bedoeld in art. 101 der Lager-onderwijs wet 1920 Uitkering aan gemeenten ingevolge art. 104, eerste lid, (oud), der Lager-onderwijswet 1920 ergoeding voor terreinen en gebouwen van bijzondere scholen aan besturen dier scholen, bedoeld in art. 205 der Lager-onderwijswet 1920 osten van verzekering van schoolgebouwen itkering aan andere gemeenten in de aan school besturen te betalen vergoeding, bedoeld in de artt. 205 en 205ter der Lager-onderwijswet 1920 Bijdragen aan andere gemeenten ingevolge titel Va der Lager-onderwijswet 1920 V ergoeding voor de akte Fries ergoeding verplaatsingskosten ingevolge de Verplaatsings kostenverordening Transporteren. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. 1.733,94 8.295,60 52,99 197,— 18,72 4.000 14.487,12 60,— memorie 10.298,25 5.684,32 4.613,93 37,44 197,— 18.781,56 2.000,— 16.781,56 209,02 13.061,33 18.180,81 27,03 707,50 102,66 211,42 3 55,33 150,— 15.000,— 19.159,68 100,— 707,50 200,— 200,— 3 55,- 32.555,10 4 .800,— 12.608,— 100,— memorie 31,53 197,— 17.736,53 2.280,— 15.456,53 memorie 16.000,— 21.095,— memorie 707,50 200,— memorie 600,— 55,- 600,— 35.572,18 39.257,50 V

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 26