VERKEER EU VERVOER 5.1 VEGEN, STRATEN, PLEINEN ENZ. 1 -1 precariorechten tijdelijk straatgebruik weg- en straatbelasting opbrengst grasverpachting bermen taxi-standplaatsen vergoeding voor bestrating rente afkoopsommen voortdurend onderhoud 321.670,92 nadelig saldo 1949 348.488,50 1950 278.493,82 278.493,82 7,200,— 700,— 299.500,— 500,— 35, 1.626,50 12.109,42 transporteren 600.164,74 5.1 WEGEN STRATEN, PLEINEN ENZ. -31 w®Seru onderhoud van wegen bermen voetpaden 11 11 tl wallen waterlossingen banken ijswegen bedrijfskostfen gem, werken 11 lidmaatschap wegencongres -32 _stratens onderhoud straten en pleinen verbetering Breedstraat Straat van Welgelegen asfaltering St.Japobsstr verbetering bestrating Hempens bestrating Raadhuisplein bestrating Spoorstraat bestrating Wil lemskade NoZ. 11 onderhoud van rijwegen uitbreiding trottoirs bedrijfskosten gem. werken ~33_°nderhoud_kolken en riolen; uitbreiding en vernieuwing^ onderhoud en herstelling bedrijfskosten gem. werken -34 ledigen kolken en^ riolen: personeelslastens gedeelte salaris opzichter arbeidslonen sociale lasten 1.694,— 13.000,— 7.392,54 onderhoudskosten; algemene onkosten» tractiekosten; auto 1s paarden 8.902,25 7.289,09 V 24.675»"" 2.000, 2.000,— 4.500,— 2.100,— 750," 2.880,— 7.925,— 25, 85.526,-- 5.400,— 15.000, 6.500,— 7.900,— 10.000,— 20.000,— 18.000,— 3.600,— 2.500,— 28.479,— 2.000,— 10,000,— 3.360,— 46.855,— 202.905,— 15.360,— 22.086,54 2.659,42 3.280,86 16.191,34 44.218,16 transporteren 309»338,l6 3 onderhoudskosten e.d. vans tl tt tt tt II

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 290