ffi I I III I: v 1 ■Jjj INKOMSTEN, HOOFDSTUK VIII 13 en 14, gewone dienst. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragetH 1 Per transport 108.252,72 117.393,45 114.511 J Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk VIII 13 141 142 143 144 145 146 147 14. Hoger onderwijs. Schoolgelden a. betreffende het in het dienstjaar aanvan gende schoolgeldjaar8.300, b. betreffende het in het dienstjaar eindi gende schoolgeldjaar16.700, Subsidie van het Rijk in de kosten der gymnasia Bijdragen van andere gemeenten in de kosten der van Rijkswege gesubsidieerde gymnasia als bedoeld in artikel 8quater, sub 1, der Hoger-onderwijswet Ontvangst wegens over een vorige dienst te weinig genoten subsidie van het Rijk voor het hoger onderwijs Verhaal van pensioensbijdragen (zie Hoofdstuk II, volg nummers 7, 8, 9 en 10) Ontvangsten in zake verkochte programma's en lesroos ters van het gymnasium Overige ontvangsten f Transporteren 108.252,72 294.564,95 117.393,45 302.563,13 28.006,— 11.250, 13.671,50 4.698,05 27,25 108,81 30.000,— 12.150, 9.680, memorie 4.897,60 memorie 57.761,61 56.752,60 UITGAVEN, HOOFDSTUK VIII 13 en 14, gewone dienst. 1950 OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. 50< 50-, 50f 114.511,61 315.00lJ Per transport Rente van geldleningen ten laste van Hoofdstuk VIII 13 komende Aflossing van geldleningen ten laste van Hoofdstuk VIII 13 komende Bijdrage aan Hoofdstuk VIII 13van dekapitaaldienst Bijdrage aan Hoofdstuk XV van de kapitaaldienst Bijdrage aan de vorige dienst in de kosten van werken 10.028,- memotij 4.987;i Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadelig slot van Hoofdstuk VIII 13 14. Hoger onderwijs. Kosten van de gymnasia. a. Jaarwedden van rectoren, leraren en beambten b. Vergoeding verplaatsingskosten ingevolge Verplaatsingskostenverordening enkosten geneeskundige controle c. Huur en kosten van instandhouding der schoollokalen en woningen van rec toren, leraren en beambten d. Erfpacht en huur van terreinen e. Kosten van verlichting, verwarming en schoonmaak der schoollokalen, zo mede die van water- en krachtverbruik Aanschaffen en onderhouden der schoolmeubelen, werktuigen en hulp middelen voor het onderwijs gAdministratie-, druk-, advertentiekosten en kosten ouderavonden h. kosten van het college van curatoren.. 97.365,- 2.025,— 1.483,— 7.692,— 2.265,— mein<»| 750,— 100,— -ƒ Ri :itutie aan het Rijk van te veel ontvangen voorschot op Cl vergoeding over vorige jaren ten behoeve van het hoger onderwijs Restitutie aan andere gemeenten van te veel ontvangen bijdragen in de kosten van het gymnasium Teruggave van schoolgelden Kosten ter zake van verzekering, pensionnering, enz. van ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volg nummers 250 tot en met 259) Rente van geldleningen ten laste van Hoofdstuk VIII j 14 komende Aflossing van geldleningen ten laste van Hoofdstuk VIII R i - i- 6- 6 14 komende T ransporteren Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. 287.849,59 1.740,71 3.235,33 319,— 406,32 1.014,— 294.564,95 108.252,72 186.312,23 109.486,87 6.036,50 95,- 10.836,42 5.515,41 4.760,86 136.731,06 296.795,78 1.280,41 3.134,49 488,45 357,— 507,— 302.563,13 117.393,45 185.169,68 310.551,95 1.182,76 3.134,49 132, 315.001,20 114.511,60 200.489,60 105.376,- memorie memorie 14.565,70 5.173,83 4.846,86 111.680, memorie memorie 15.143,73 4.633,71 4.846,86 129.962,39 136.304,30 li

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 30