Het gemiddeld aantal leerlingen van de school voor zwalr zinnige kinderen en van de school voor schipperskinderen wnS+ voor 1950 goschat op respectievelijk 189 en 55, zodat het or de begroting voor dat jaar beschikbaar gestelde bedrag be loopt: a. voor de openbare school voor zwakzinnige kinderen f. 11.702,15 189 f. 61,92; b. voor de openbare school voor schipperskinderen f. 3366,15 55 f61,20. Behalve de bovenbedoelde scholen is in deze gemeente nog gevestigd een bijzondere school voor ziekelijke kinderen n.l. de school, uitgaande van de Vereniging Leeuwarder Park-' herstellingsoord, die met ingang van 1 Januari 1950 eveneens valt onder de bepalingen van het Besluit buitengewoon lager onderwijs 1949. Daar alhier geen openbare gelijksoortige school bestaat, moet ingevolge artikel 34, 4e Hd, van dit besluit, de Gemeenteraad voor 1 Maart van elk jaar het be drag bepalen, dat per leerling voor de bijzondere scholen in het jaar, waarvoor de begroting geldt, als vergoeding beschikbaar wordt gesteld ter bestrijding van de kosten, bedoeld in het eerste lid van artikel 32. Hierbij wordt als maatstaf genomen het bedrag per leerling, hetwelk voldoende moet worden geacht voor de redelijke behoeften van een in normale omstandigheden verkerende school. Aangezien blijkens vorenstaande berekeningen het voor 1950 beschikbaar gestelde bedrag per leerling voor de school voor zwakzinnige kinderen f. 61,92 bedraagt en voor de school voor schipperskinderen f. 61,20, menen wij, dat voor de rede lijke behoeften van de bijzondere school voor ziekelijke kin deren een bedrag ad f, 61,- per leerling voldoende zal zijn. Op grond van artikel 34 van het Besluit buitengewoon lager onderwijs 1949 moet de gemeente voorts over elk jaar aan de besturen van de alhier gevestigde bijzondere scholen voor buitengewoon lager onderwijs vergoeden de kosten dier scholen, bedoeld in het eerste lid van artikel 52. Deze ver goeding wordt berekend over het gemiddeld aantal leerlingen en bedraagt per leerling het bedrag, hetwelk voor die scho len beschikbaar wordt gesteld. Ingevolge het zesde lid van artikel 35 kan de Gemeente raad echter op verzoek van het schoolbestuur en onder voldoen de borgstelling op bovenbedoelde vergoeding een voorschot verlenen, welk voorschot elke drie maanden telkens voor een vierde gedeelte aan hot schoolbestuur wordt uitbetaald. Daar de in deze gemeente gevestigde schoolbesturen, die een bijzondere school voor buitengewoon lager onderwijs, vallende onder de bepalingen van vorenbedoeld besluit, in stand houden, een voorschot hebben aangevraagd en deze aan vragen voldoen aan de wettelijke voorschriften, stellen wij U voor op grond van het vorenstaande, het hierna opgenomen ontwerp-besluit vast te stellen. Leeuwarden, 16 Februari 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A .A.M. VAN DHR MBULEN Burgemeester. T. BAKKER Secretaris. Verzonden 18 Februari 1950. - Ontwerp - Bi ilage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 35. OMWERP. DB RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 16 Februari 1950 (bijlage no. 35); Gelet op het bepaalde in de artikelen 32, eerste lid, 34, vierde lid, en 35, zesde lid, van het Besluit buitenge woon lager onderwijs 1949; Gezien de aanvragen van de beide hierna te noemen schoolbesturen om een voorschot op de gemeentelijke vergoe ding ex artikel 34 van voormeld besluit voor het jaar 1950; BESLUIT A. het bedrag, dat per leerling van het buitengewoon lager onderwijs in het jaar 1950 wordt beschikbaar gesteld ter bestrijding van de kosten, bedoeld in artikel 55, sub e tot en met h, en p, der Lager-onderwijswet 1920, alsmede die van instandhouding, te bepalen: a. voor de openbare school voor zwakzinnige kinderen op f. 61,92; b. voor de openbare school voor schipperskinderen op f. 61,20; c. voor de bijzondere school voor ziekelijke kinderen, uitgaande van de Vereniging Leeuwarder Parkher stelling oord, op f. 61,-; B. op de vergoeding, bedoeld in artikel 34 van het Besluit buitengewoon lager onderwijs, voor het jaar 1950 de vol gende voorschotten te verlenen: a. aan het bestuur der Vereniging voor Christelijk School onderwijs, alhier, ten behoeve van haar school voor schipperskinderen 84i x f. 61,20 is f. 5186,70; b. aan het bestuur der Vereniging Leeuwarder Parkherstel- lingsoord, alhier, ten behoeve van haar school voor ziekelijke kinderen 58^/3 x f. 61,- is f. 3578,67. Leeuwarden, De Raad voornoemd, Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 355