tllage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad Jan Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.44- BIJLAGE NO. 44* Aan de Gemeenteraad. Van J. Mensink, alhier, ontvingen wij het verzoek om verlenging van de huur van een schiphuis terrein aan het Vliet, welke huur 31 Maart 1950 eindigt. Tegen een nieuwe verhuring aan adressant hebben wij geen Bezwaar, aangezien de gemeente het recht heeft om de huur te allen tijde op te zeggen met een opzegtermijn van drie maanden. In verband met de toekomstige bestemming van de schip- huisterreinen aan de Noordzijde van het Vliet lijkt het ons niet gewenst om thans tot verhuring voor langere tijd dan van jaar tot jaar over te gaan. De jaarlijkse huur bedraagt thans f. 25,--, welk bedrag ons voor de komende huurperiode voldoende lijkt, echter met dien verstandedat de gemeente, wanneer de wettelijke voor schriften daartoe de gelegenheid zullen bieden, bevoegd zal zijn om deze huur op zodanige wijze te verhogen als redelijk geacht kan worden in verband met het alsdan geldende algemene huurpeil. Adressant gaat met deze huurbepaling accoord. Wij geven Uwe Vergadering mitsdien in overweging te be sluiten j aan J. MENS INK, alhier, te verhuren een gedeelte van het weiland de zogenaamde "Lange Negen", aan het Vliet, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, Sectie G, no. 12867, ter breedte van 5 meter, gemeten langs het vaarwater en ter diepte van 17 meter, waarop een schiphuis is gebouwd, voor de tijd van één jaar, ingaande 1 April 1950 en eindigende alzo 31 Maart 1951, met stilzwijgende verlenging van jaar tot jaar, indien de huur niet is opgezegd ten minste drie maanden voor de af loop van het lopende huurjaar en voorts onder de bepaling, dat de gemeente het recht heeft de huur te allen tijde op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maan den, de huurprijs wordt bepaald op f, 25,-- per jaar en verder op de voorwaarden van het thans lopende huurcontract, onder aanvulling van voorwaarde 3 met de clausule: "Burgemeester en Wethouders behouden zich het recht voor om, wanneer de wettelijke voorschriften daartoe de gelegenheid zullen bieden, de huurprijs te verhogen op zodanige wijze als redelijk geacht kan worden in verband met het alsdan geldende algemene huurpeil.". Leeuwarden, 9 Maart 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULEN, Burgemeester. T.BAKKER, Secretaris. Verzonden 11 Maart 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 368