-Milage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 51. bijlage ITO. 51. Aan de Gemeenteraad. Onder verwijzing naar de bij de stukken ter inzage gelegde ontwerp-begrotingswijzigingenveer 1950, bieden wij U hierbij de daarbij behorende toelichting aan. 1. Verhoging personeelslasten, (diverse volgnummers) f169900-- In W vergadering van 9 November 1949 is besloten de lonen van de werklieden in dienst van deze gemeente, overeenkomstig de richtlijnen van de zogenaamde Commissie Ubink, op te trekken tot het Rijkspeil. Gedeputeerde Staten hebben ons bereids bij brief van 19 December 1949 medegedeeld, dat hunnerzijds tegen de voorgestelde loonnormen geen bezwaren bestaan. In de primitieve ramingen der bedri jfsbegrotingen voor 1950 is deze verhoging der lonen echter niet begrepen. De salarisregeling van de ambtenaren der gemeente, met in achtneming van de door de Commissie Ubink gegeven normen, is nog niet in Uw vergadering behandeld. Het ontwerp is echter nagenoeg gereed, zodat binnen afzienbare tijd de betreffende voorstellen U zullen bereiken. Aangezien deze technische salarisherziening in hetzelfde vlak ligt als de herziening van de lonen der werklieden, verdient het,uit begroting-technisch standpunt bezien, aanbeveling, ook deze kosten in de begroting voor 1950 te realiseren. Voorts is bij Uw besluit van 22 Februari 1950, overeenkom stig de Rijksregeling, aan het gemeentepersoneel een loonver- hoging van 5% toegekend. Daar raming zullen de voor 1950 uit deze regelingen voort vloeiende netto-lasten - exclusief de verhoogde personeels lasten van de leerkrachten bij het onderwijs (zie bij onder wijs) - bedragen voor: de algemene dienst f. 41.300,-- Stadsziekenhuis en pav. voor besmettelijke ziekten Maatschappelijk Hulpbetoon Gemeente Lichtbedrijven Gemeentelijk Woningbedrijf Bedrijf der Gemeentereiniging Gemeentewerken Openbaar Slachthuis 4» 000,— 2500,-- 45.000,-- 2. 000,-- 30. 000,-- 40.000,— 5.100,-- f.169.900,-- 2. Kosten sociaal-economisch onderzoek, (volgno.244) f.6.000,-- Voor een goede functionnering van een stedebouwkundige dienst is het zonder twijfel nodig, dat deze dienst bij de voorbereiding en uitvoering van een uitbreidingsplan de beschik king heeft over het benodigde documentatie-materiaal op sociaal- economisch gebied van de meest uiteenlopende aard. Het door het Economisch Technologisch Instituut voor Friesland (E.T.I.F.) k°cr de gemeente samengestelde rapport, bevat - dit ligt voor ie hand - voor dit doel niet voldoende survey-materiaal, zodat reeds verschillende keren nadere inlichtingen en rapporten aan it instituut moesten worden gevraagd. "De"

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 375