INKOMSTEN, HOOFDSTUK XI en XII 1, gewone dienst. UITGAVEN, HOOFDSTUK XI en XII 1, gewone dienst. s 6 p c HOOFDSTUK XII. 282.000,- 712.000,- HOOFDSTUK XII. 1950 .bf "o OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Per transport Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk XI Dekkingsmiddelen van algemene aard. 1. Belastingen. 175 190 opcenten op de hoofdsom der grondbelasting op de gebouwde eigendommen: a. betreffende het op het dienstjaar betrekking heb bende belastingjaar ƒ397.000, b. betreffende het vorige belastingjaar - memorie 176 110 opcenten op de hoofdsom der grondbelasting op de ongebouwde eigendommen: a. betreffende het op het dienstjaar betrekking heb bende belastingjaar 33.000, b. betreffende het vorige belastingjaar - memorie 177 150 opcenten op de hoofdsom der personele be lasting a. betreffende het in het dienstjaar aan vangende belastingjaar ƒ174.000, b. betreffende het in het dienstjaar eindigende belastingjaar - 108.000,— Transporteren Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedraget 562,50 585,— 562,50 6.448,28 585,— 4.506,46 396.747,90 396.000,— 33.348,58 313.259,56 33.000,— 270.000,— 743.356,04 699.000,— 22.010,- OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. 22.010- 27.582,41 6.448,1 397.000, Per transport Onderhoud reed op het perceel Sectie F no. 650, nabij het Kalverdijkje losten ter zake van verzekering, pensionnering enz. v£ ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volg nummers 250 tot en met 259) .ente van geldleningen ten laste van Hoofdstuk XI komende flossing van geldleningen ten laste van Hoofdstuk XI komende Bijdrage aan Hoofdstuk XI van de kapitaaldienst itkering aan andere lichamen van het aandeel in het bat saldo van de exploitatie van het terrein, bestemd als vliegveld 1 drage aan de hoofdcommissie voor de normalisatie B drage aan de stichting „Borgstellingsfonds voor Friesland" Kosten centraal autobusstation Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadelig slot van Hoofdstuk XI Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. 191 Dekkingsmiddelen van algemene aard. 1. Belastingen. Ko ten van toezicht op en invordering van plaatselijke belastingen Teruggaaf van belasting Ieruggaaf van te veel bij voorschot ontvangen belasting opbrengsten Beloning der schatters en herschatters van de huur waarden der lokaliteiten, waarvoor vergunning voor de verkoop van sterke drank in het klein is verleend recht!lL'Ce^ Var ^Ct 'n ^et hotelvergunnings- en verlofs- Transporteren 2.471,22 115,40 3,37 258,43 424,86 3.150,— 25,- 6.448,28 562,50 5.885,78 5.859,34 192,50 227,90 221,40 543,75 7.044,89 3.175, 125, 3,37 201,33 401,76 525,— memorie 75,- memorie 4.506,46 585,— 3.921,46 13.445,— 400,— memorie 275,— 537,50 14.657,50 3.094,50 119,— 3,37 4688,78 7.901,76 memorie 75,- memorie 11.700,— 27.582,41 22 010,— 5.572,41 13.834,— 400 memorie 500,— 550,— 15.284

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 37