INKOMSTEN, HOOFDSTUK XII 2, gewone dienst. Batig slot van Hoofdstuk XII 2 UITGAVEN, HOOFDSTUK XII 2, gewone dienst. Nadelig slot van Hoofdstuk XII 2 -Iw <u a a 3 a J5C "o OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragei Per transport 189 J Uitkering uit het gemeentefonds, bedoeld in artikel 2, onder d, van de wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad 388), zoals deze sedert is gewijzigd (bijzondere uitkering): a. betreffende het op het dienstjaar betrek king hebbende uitkeringstijdvak399.000, b. betreffende een vroeger uitkeringstijdvak memorie Bijdrage van Hoofdstuk I 1 van de kapitaaldienst we- j gens beschikking over batige saldi van de gewone dienst van vorige dienstjaren Bijdrage van Hoofdstuk XII 2 van de kapitaaldienst wegens beschikking over (een gedeelte van) de algemene reserve, tot het sluitend maken van de gewone dienst. Verrekening uitkering per inwoner (artikel 6, 3e lid, j van het besluit d.d. 15 Juli 1943 Staatsblad 167) Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven 1.643.202,99 1.921.426,05 469.040,— 511.680, 499.608,62 2.611.851,61 2.433.106,05 344.141,77 2.267.709,84 2.433.106,05 1.928. 399.000,- 2.327.156,1 2.327.156,11 1950 OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Per transport Uitgaaf in verband met de vermindering van de uit keringen, bedoeld in artikel 2, onder b, c en d, der wet v n 15 Juli 1929 (Staatsblad 388), sedert gewijzigd krach tens artikel 6 dier wet Bijdrage aan Hoofdstuk XII 2 van de kapitaaldienst tot vorming van een (toevoeging aan de) algemene reserve Verrekening formule-uitkering en uitkering per inwoner ui het gemeentefonds, bedoeld in art. 6, 2e lid en art. 6, 3e lid van de wet van 15 Juli 1943 (Staatsblad 167) over vorige jaren Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. 103.290,- 240.851,77 GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten 344.141,77 2.611.851,61 2.433.106,05 2.327.156,17

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 39