Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE EO. 72. Artikel 6. Het is verboden vee ter markt aan te voeren zonder vooraf gaande betaling van het verschuldigde recht. Overtreding hier van wordt gestraft met een hechtenis van ten hoogste zes dagen of een geldboete van ten hoogste f. 25,--. Artikel 7 De invordering van de ingevolge deze verordening verschul digde rechten geschiedt door of namens de directeur van de kar kt- en Havendienst, tegen afgifte van een kwi jtingsbewijs Het kwijtingsbewijs moet op eerste vordering van de met de invordering belaste ambtenaren worden getoond. Artikel 8 Deze verordening treedt in werking op 1 Juli 1950. Met ingang van deze datum vervallen de verordeningen tot het heffen en op de invordering van markt- en weeggelden voor het gebruik van de veemarkt en de daarop geplaatste weegtoestellen, vastgesteld bij Raadsbesluit van 23 September 1924 (Gemeente blad 1924, no.50) zoals deze zijn gewijzigd bij Raadsbesluit van 14 Juli 1936 (Gemeenteblad 1936, no.29). Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE HO. 73. BIJLAGE NO. 73. Aan de Gemeenteraad. Het bestuur der Rooms Katholieke Schoolvereniging, alhier, verzoekt, krachtens artikel 72 der Lager-onderwijs- wet 1920, gelden uit de gemeentekas te mogen ontvangen voor de aanschaffing van leesboekjes, nieuwe gordijnen en 2 les senaars, met stoel, ten behoeve van de school voor gewoon lager onderwijs Baljeebuurt 52. Uit een door ons ingesteld onderzoek is gebleken, dat, indien rekening wordt gehouden met de normen, die bij de verstrekking van extra credieten aan openbare scholen voor de aanschaffing van taal- en leesmethodes zijn gesteld, door de bovenbedoelde aanvrage de normale eisen, aan het geven van lager onderwijs te stellen, niet worden overschre den. Voor het overige is ook geen der weigeringsgronden, als bedoeld in artikel 75, 2e lid, der wet aanwezig, zodat naar ons oordeel de gemeente medewerking behoort te verle nen. Op grond van het vorenstaande en onder overlegging van de op de aanvrage betrekking hebbende stukken, geven wij U in overweging te besluiten: aan het bestuur der Rooms Katholieke Schoolvereniging, alhier, medewerking te verlenen voor de aanschaffing van leesboekjes, nieuwe gordijnen en twee lessenaars, met stoel, ten behoeve van de school voor gewoon lager onderwijs Bal jeebuurt 52 Leeuwarden, 20 April 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAH DER 1EULEH, Burgemeester. T. BAKKER, Secretaris. Verzonden 22 April 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 406