^iilage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950, BIJLAGE U0.75° Aan de Gemeenteraad. Bij Uw besluit van 9 ilovember 194-9 zijn overeenkomstig ons voorstel, opgenomen in bijlage no. '180 van 1949, de loon- normen van de gemeentewerklieden aangepast aan die van het Rijk. In bedoeld voorstel deelden wij U mede, dat de vraag, in hoeverre met betrekking tot de Jaarwedderegeling 1947 ten aanzien van de ambtenaren nadere maarregelen behoren te worden genomen, nog bij ons College een punt van onderzoek uitmaakte. Intussen zijn wij met deze beschouwing gereed ge komen. en kunnen wij de resultaten daarvan hierbij aan Uw Raad doen toekomen. Ter toelichting van deze voorstellen moge het volgende dienen. De bestaande regelingen met betrekking tot de salarissen en 1 nen waren te beschouwen als overgangsregelingen, zulks in afwachting van het eindrapport van de door de Minister van Binnenlandse Zaken ingestelde Commissie van Advies, inzake de bezoldiging van het gemeentepersoneel, de z.g. Commissie-TJbinkwelk rapport, gelijk wij U reeds mededeel den, door de Finister is aanvaard. Bij ons bovenaangehaald voorstel maakten wij tevens mel ding van de circulaire van de Finister d.d. 4/28 Januari 1949, waarin nadere richtlijnen zijn aangegeven met betrek king tot de maatregelen, welke nog ten aanzien van het gemeente- personeel zouden kunnen worden genomen in verband met de plaats gehad hebbende technische herziening van het Bezoldigingsbe sluit Burgerlijke Rijks-ambtenaren van 1 Januari 1948. De ver schillende mogelijkheden tot verbetering van de bezoldigingen nu, 'welke deze technische herziening biedt, hebben wij in nauwkeurige overweging genomen, daarbij uiteraard ernstig re kening houdende met het beginsel, dat de te treffen voorzie ningen een nadere aansluiting van het gemeentelijk aan het Rijksbezoldigingspeil beogen en met de omstandigheid, dat de algemene salarispolitiek der Regering nu eenmaal een nauwe verbondenheid van beide salarisniveaus: medebrengt. Als resultaat van dit onderzoek leggen wij thans aller eerst aan Uw Raad over een ontwerp-Bezoldigingsverordening 1948 met de daarbij behorende bijlagen A en B, alsmede een toelichtende staat, waarin ter vergelijking de bestaande en de nieuwe salarissen naast elkaar geplaatst zijn. Deze aangeboden ontwerp-regeling bepaalt zich overeenkom stig de gegeven rlchtlijnen tot een definitieve aansluiting van het gemeentelijk- aan het Rijksbezoldigingspeil. Belang rijke wijzigingen in de bedragen van de thans geldende scha len doen zich, behoudens ten aanzien van de verpleegsters schalen, niet voor. Zulks behoeft overigens geen verwonde ring te wekken, nu in de Jaarwedderegeling 1947 reeds groten deels deze aansluiting aan het Rijkspeil werd verkregen en de onderlinge verhoudingen tussen.de verschillende gemeente lijke functies zich vanzelfsprekend sedert de-vaststelling ven genoemde regeling in de Raadsvergaderingen v n 21 Juli 1948 en 30 Kaart 1949 niet in zodanige mate hebben gewijzigd, dat een algemene herwaardering van functies moest plaats vin den. Bij de samenstelling van het U thans aangeboden ontwerp zijn wij ^an ook uitgegaan van het beginsel, dat een her waardering van functies in het algemeen buiten het doel dezer uiteraard technische - herziening ligt. "Voor-" BIJLAGE NO. 75

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 408