Jaarwedderegeling 1947 Ontwerp Bezoldigingsregeling 1948 2460 2460 2460 2460 2460 2460 2880 .2880 3360 .2460 2880 2160 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3600 3600 4500 1) 3240 3600 2880 2160 - 2880 2300 2) 2520 - 2760 2) 2760 - 3000 2) 3000 - 3180 3480 - 4800 3) 2880 - 3600 I 3480 - 4560 1] 2) 3) Bijlag® "tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE WO. 75. ONTWERP II. Kindertoelage verorde ning Artikel 1. Deze verordening verstaat onder: a. de ambtenaar: 1. de ambtenaar in de zin van het Algemeen Ambtenarenregle ment, de gewezen ambtenaar daaronder niet begrepen 2. de werknemer in de zin van de Arbeidsovereenkomsten verordening, voor zover zijn loonvoorwaarden niet zijn geregeld op de wijze als aangegeven in artikel 11, lid 1 onder a, d en e van die verordening; b. het kind 1. het wettige en het gewettigde kind van de ambtenaar; 2. het kind, gesproten uit een vroeger huwelijk van de echtgenoot van de ambtenaar; 3. het pleegkind, dat door de ambtenaar als eigen kind wordt onderhouden en opgevoed; c. de bezoldiging: 1. indien het betreft de ambtenaar, bedoeld onder a, punt 1: hetgeen in artikel 16 van het Algemeen Ambtenarenregle ment daaronder wordt verstaan, met uitzondering van de toelage, welke bij deze verordening wordt geregeld; 2. indien het betreft de ambtenaar, bedoeld onder a, punt 2 de inkomsten, welke uit hoofde van de arbeidsovereen komst worden genoten, zonder kindertoelage. Artikel 2. De ambtenaar, die één of meer kinderen tot zijn last heeft beneden de leeftijd van 18 jaar dan wel één of meer kinderen van 18, 19 of 20 jaar, die het dagonderwijs volgen aanbeen inrichting voor algemeen vormend- of vakonderwijs, heeft bij wijze van tijdelijke toelage, voor elk dier kin deren, overeenkomstig de bepalingen der volgende artikelen, aanspraak op een kindertoelage. Artikel 3. De kindertoelage wordt genoten met ingang van de maand of "van de loonweek, waarin de aanspraak is ontstaan. 2. Het genot van kindertoelage eindigt: - yoor he"t kind, dat de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt: °P de laatste dag van het kalenderjaar of de laatste dag van de laatste volle loonweek van het kalenderjaar, waar in het kind mocht zijn overleden; V00^ het kind, dat de leeftijd van 18 jaar bereikt: °P de laatste dag van het kalenderjaar of de laatste dag van de laatste volle loonweek van het kalenderjaar, waar in het kind de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, tenzij net kind op de eerste dag van het daarop volgend kalen derjaar het dagonderwijs volgt als bedoeld in het eerste ti Cn Overige rangen raadsdienaar concierge raadhuis assistent Pr'ine es se hof concierge Gem.werken huisbezoeker 2e kl. maatschappelijk werkster 2e kl. huisbezoeker le kl. maatsch. werkster le kl hoofd Stads-Verzor- gingshuis woninginspectrice 2e kl woninginspectrice le kl controleur Markt- en Havendienst doodgraver adspirant brandwacht brandwacht 2e kl. brandwacht le kl. hoofdbrandwacht adj.-hoofdbrandmeester 2) schoolconcierge- schoonmaker 1920 - 2400 schoolconcierge-schoonmaker A 1920 - 2640 raadsdienaar concierge raadhuis assistent Princessehof concierge Gem.werken huisbezoeker maatschappelijk werkster huisbezoeker A maatsch. werkster A hoofd Stads-Verzorgingshuis woninginspectrice woninginspectrice A controleur doodgraver adspirant brandwacht brandwacht 2e kl. brandwacht le kl. ho of db r andwac ht adj.-hoofdbrandmeester 2520 - 3240 2520 - 3240 2520 - 3240 2520 - 3240 2520 - 3240 2 5 2 0 - 3240 I 2880 - 3600 2520 - 3240 2880 - 3600I 2160 - 2880 2160 - 2880 2304 2) 2520 - 2760 2) 2760 - 3000 2) 3000 - 3180 348O - 4800 1) aftrek 1200, 2) kledingtoelage 198, 3) kledingtoelage 252,- 1) aftrek 1200, 2) kledingtoelage 198, 3) kledingtoelage 252,

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 419