I S e L. INKOMSTEN, HOOFDSTUK XIII 5 en 6, gewone dienst. <L> 3 3 •SP "o OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedraga UITGAVEN, HOOFDSTUK XIII 5 en 6, gewone dienst. 1950 195 a. b. c. d. e. g- 5. Reinigingsbedrijf. Uitkering van het bedrijf wegens: rente aflossing annuïteiten retributie batig saldo kosten van verzekering, pensionne ring, enz., van ambtenaren en be ambten (zie Hoofdstuk II, volgnum mer 11) andere grondslagen 7.193,33 13.121,87 63.661,30 -ƒ Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk XIII 5 196 6. Gemeentewerken. Uitkering van het bedrijf wegens: 103,40 1.084,01 a. rente b. aflossing c. annuïteiten d. retributie e. batig saldo kosten van verzekering, pensionne ring, enz., van ambtenaren en be ambten (zie Hoofdstuk II, volgnum mer 11)62.000, g. andere grondslagen -ƒ Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk XIII 6 10.403,65 12.043,56 11.412,43 13.121,87 70.322,45 58.231,86 92.769,66 82.766,16 92.769,66 i 601.848,48 82.766,16 522.858,39 6.513,19 1.084,01 6.475.25 1.084,01 72.888,80 60.000,— 80.486,- 67.559,26 él 1 613 OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. 83.976.: 83.976, 531.636: 63.: 80.486,— 74.152,09 67.559,26 61.225,35 6.333,91 6.333,91 63.187,1 63.1873 5. Reinigingsbedrijf. Kosten ter zake van verzekering, pensionnering enz. va ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volg nummers 253, 255 en 256) Rente van geldleningen ten laste van Hoofdstuk XIII 5 komende /.flossing van geldleningen ten laste van Hoofdstuk XI I 5 komende Uitkering aan het bedrijf wegens: a. nadelig saldo 447.659,86 b. andere grondslagen- -ƒ Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadelig slot van Hoofdstuk XIII 5 6. Gemeentewerken. K sten ter zake van verzekering, pensionnering enz. van ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volg nummers 253, 255 en 256) Rente van geldleningen ten laste van Hoofdstuk XIII 6 komende Aflossing van geldleningen ten laste van Hoofdstuk XII i 6 komende f Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadelig slot van Hoofdstuk XIII 6 Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. 70.322,45 6.212,98 12.027,42 513.285,63 601.848,48 92.769,66 509.078,82 72.888,80 179,28 1.084,01 GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. 58.231.86 7.748,99 13.121.87 443.755,67 522.858,39 82.766,16 440.092,23 60.000,— 141,34 1.084,01 74.152,09 80.486,— 61.225,35 67.559,26 63.661,30 7.193,33 13.121,87 447.659,86 531.636,36 83.976,50 447.659,86 62.000,— 103,40 1.084,01 63.187,41 63.187,41 1 i 6,1'

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 42