I H> Milage "t°"t het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO-92. BIJLAGE NO. 92- Aan de Gemeenteraad. Hierbij bieden wij Uw Raad aan een partiële her ziening van het uitbreidingsplan in onderdelen der gemeente leeuwarderadeel voor de gronden, gelegen ten Westen van de Prinses Julianalaan en ten Zuiden van de HieuwlandswegOp deze terreinen zullen o.a. 86 woningen worden gebouwd,deel uitmakende van de.200 woningen, te bouwen volgens het systeem Martens Tot de voor de bouw der overige 114 woningen van dit type nodige herziening van het uitbreidingsplan der gemeente Leeuwarden (omgeving Schapendijkje) werd door Uw Raad reeds besloten in zijn vergadering van 17 Mei j.l. (bijlage no.80). De partiële herziening bestaat uit een plan met profielen blad en bebouwingsvoorschriften. De herziening van het uit breidingsplan in dit.gedeelte der gemeente verkeert weliswaar in een zodanig stadium, dat zij Uw Raad binnen niet te lange tijd zal bereiken, doch, in verband met het spoedeisende karakter van het plan Martens, hetwelk onder meer meebrengt, dat met de straataanleg ter plaatse zo spoedig mogelijk moet worden begonnendient de onderhavige partiële herziening daaraan vooraf te gaan- Het vigerende plan kan niet worden gehandhaafd om de volgende redenen; le. verkorting der straatlengte (in het bestaande plan 250 m) is voor deze eenvoudige woningen zeer gewenst 3 2e. de Noord-Zuid richting der woonstraten verdient voor deze kleine straten de voorkeur boven een Oost-West richting; 3e. de afstand tussen de aslijnen der straten in een bouwblok dient in verband met de grondkosten per woning van 67 m tot 47 m te worden teruggebracht; 4e. daarliet hier woonstraten van een uitgesproken eenvoudig karakter betreft dient de breedte van de rijweg en de trottoirs enigszins te worden verkleind. Het plan,strekkende tot het vorenstaande, heeft, overeen komstig het bepaalde in art.37 der Woningwet van 22 April 1950 af gedurende vier weken ter inzage voor een ieder ter secre tarie der gemeente gelegen. Yan deze nederlegging heeft het Hoofd van het Gemeentebestuur op de door de wet voorgeschre ven wijze openbare kennisgeving gedaan, onder mededeling, dat belanghebbenden gedurende de termijn van vier weken bezwaren tegen het plan konden indienen. Bezwaarschriften zijn niet ingekomen. "'ij geven U mitsdien in overweging te besluiten tot her ziening van bovenbedoeld uitbreidingsplan, overeenkomstig :ie lij het hierna afgedrukte ontwerp-besluit behorende teke ningen en tot vaststelling van de bij deze herziening beho rende en daarmede een geheel vormende bebouwingsvoorschriften. Leeuwarden, 30 Mei 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, AAEYAH DER MEULEN, Burgemeester. TBAKKER3 eere taris -rzonden 31 Mei 1950. ONTWERP"

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 444