Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.94. digd zijn, terwijl ten laste van de Gemeentelijke Instelling voor Maatschappelijk Hulpbetoon zal moeten komen de vergoe ding voor kinderen van armlastige ouders, die niet bij het Ziekenfonds zijn aangesloten. Leze laatste bijdrage zal echter van zeer geringe omvang zijn. Het voorlopig stichtingsbestuur heeft zich tot ons gewend met het verzoek, wel te willen bevorderen, dat de gemeente, overeenkomstig hetgeen ter zake in praktisch alle gemeenten, waar de schooltandverzorging is ingevoerd, heeft plaats ge had, een renteloos voorschot verleent ten bedrage van f.15.000,- voor aanschaffing en inrichting van een dental-car. Genoemd bestuur stelt zich voor deze dental-car in 15 jaar, ten laste van de exploitatie, af te schrijven en het te verlenen voor schot in eenzelfde aantal jaren terug te betalen. Blijkens de door het voorlopig stichtingsbestuur overgelegde begroting wordt een jaarlijks exploitatie-tekort verwacht van ongeveer f. 1.750,--, hetwelk niet door een hogere bij drage van het Ziekenfonds, door de Minister van Sociale Za ken voor Leeuwarden op maximaal f. 2,-- per kind bepaald, kan worden gedekt. Genoemd bestuur heeft nu verzocht een jaarlijkse bijdrage van de Gemeente te mogen ontvangen ter dekking van het exploi tatie-tekort, welke bijdrage naar raming een bedrag van f. 1.750,-- niet zal overschrijden. wij zijn van oordeel, dat het verlenen van de gevraagde medewerking, te weten het verstrekken van een renteloos voor schot van f. 15-000,-- en van een jaarlijkse bijdrage van f. 1.750,--, zeer wenselijk is, opdat ook de plaatselijke overheid een bijdrage levert tot de sanering van de gebitten der inwoners en wel door het bevorderen van de zorg voor het kindergebit. In overeenstemming, met het advies van de' Financiële Com missie geven wij U mitsdien in overweging de gemeentebegroting voor het dienstjaar 1950 te wijzigen overeenkomstig het over gelegde concept. Leeuwarden, 1 Juni 1950. Burgemeester en "Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAM BER MEULEN, Burgemeester. T.BAKKER, Secretaris. Verzonden 3 Juni 1950. BijlaSe "b0"fc hei: verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 95 BIJLAGE NO. 95 Aan de Gemeenteraad. Blijkens een schrijven,d.d. 22 Mei 1950, van de heer H.J. Peletier, alhier, gericht aan de Birecteur der Gemeentewerken, is deze bereid aan de gemeente in eigendom over te dragen de percelen, kadastraal bekend Gemeente Hui zum, Sectie A, nos. 2004, 2005 en 2010 (ged. (thans kadastraal bekend Gemeente Huizum, Sectie E, no.23). Bedoeld perceel heeft een oppervlakte van plm. 1.07-76 ha. en is, zoals uit de bij de stukken overgelegde situatietekening blijkt, gele gen naast de voor industrieterrein bestemde percelen aan de Harlingertrekvaartwelke percelen door de provincie Fries land aan de gemeente in eigendom worden overgedragen. Het bezit van het bedoelde terrein is voor de gemeente van belang in verband met het feit, dat de Snekertrekweg zeer binnenkort over het genoemde perceel dient te worden doorgetrokken, terwijl ook de ringweg Heliconweg-Erinses Julianalaan gedeeltelijk over het onderhavige perceel is geprojecteerd. Het lijkt ons bovendien wenselijk, dat de ge meente de beschikking over het perceel verkrijgt voor het bekomen van een juiste en doeltreffende verkaveling van de industrieterreinen ter plaatse. De prijs, welke de eigenaar voor het bedoelde perceel wenst te ontvangen is door deze gesteld op f. 46.136,--. Dit bedrag is gelijk aan de som van de bedragen, welke de heer Peletier in 1944 bij aankoop van het terrein van de Provincie Friesland heeft betaald, n.l. f. 43.104,-- (10776 m2 a f.4,--), vermeerderd met f. 480,-- (bijdrage in de kosten der door de Provincie Friesland uitgevoerde dem ping van een sloot) en met f. 2552,-- (overdrachtskosten), tij menen, dat het bedrag ad f. 46.136,-- voor de gemeente aanvaardbaar moet word en geacht,* ook van de zijde van het Prijzenbureau voor Onroerende Zaken in het Ambtsgebied Leeuwarden zal tegen de hierboven vermelde prijs geen be zwaar worder gemaakt. In verband met het vorenstaande stellen wij U voor te besluiten -• tot aankoop van de heer H.J. PELETIER, alhier, Emmakade 42, van het perceel, kadastraal bekend Gemeente Huizum, Sectie E, no.23, ter oppervlakte van ongeveer 10776 m2 tegen een koopsom van "f. 46.136,--, onder bepaling, dat de op de overdracht vallende kosten komen voor rekening van de gemeente; II. te bepalen, dat het onder I bedoelde perceel zal worden ondergebracht in het Gemeentelijk Grondbedrijf. Leeuwarden, 31 Mei 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN BER MEULEN, Burgemeester. T.BAKKER, Secretaris. Verzonden 3 Juni 1950

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 447