f.38700,83 f. 3215,07 f .11132,45 f.10813,01 f. 1128,24 f.159,18 i f.10734,87 f.118,94 j f. 793,26 Te vergoe den kosten van erf pacht Bedrag der voor gemeen telijke ver goeding in aanmerking komende uit gaven Aan school bestuur nog uit te hetalen i Haam der vereniging of stichting GLO VGLO ULO Rooms-ICatholieke Schoolvereniging Leeuwarden GLO VGLO ULO Sint Lucia Gesticht te Rotterdam f „36679,62 f. 2980,77 f.12253,71 GLO VGLO ULO Vereniging voor Chris telijk Schoolonderwijs te Leeuwarden GLO VGLO ITederlands Hervormde Schoolvereniging te Leeuwarden GLO VGLO f.13484,82 f. 1308,27 f.14446,74 f. 1848,57 GLO VGLO Schoolotichting' Joannes do Dooper Hu i z u.m Vereniging- tot bevorde ring van Chr. iJationaal Schoolonöerwijs te V.'irdum GLO VGLO Rooms-ICatholiek Kerkbe stuur te Uijtgaard GLO VGLO Leeuwarder Schoolver eniging te Leeuwarden Leeuwarden, Be Raad voornoemd, Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 451