I lull Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE EO. 103 BIJLAGE EO. 103- Aan de Gemeenteraad. Bij de hierbij overgelegde brieven heeft de Direc teur van het Bouw- en Woningtoezicht te kennen gegeven, dat naar zijn mening de woningen Smidsbuurt nos. 2, 4, 6 en 8, Achter de Hoven no.98, Turfmarkt no.7, Keizersgracht nos. 17, 19, 21, 23 en 25 en Gedempte Keizersgracht nos. 52, 54, 56, 58beneden, 58boven en 60 voor onbewoonbaarverklaring in aan merking behoren te worden gebracht. Bij deze brieven zijn overgelegd staten, inhoudende voor elke woning een gedetail leerde omschrijving, zomede opmerkingen omtrent de construc tie, de algemene toestand en de omgeving, terwijl tevens daarop het advies van de Hoofdingenieur-Directeur voor de Volkshuisvesting is vermeld. Zoals U daaruit zal blijken, kan deze zich met de onbewoonbaarverklaring van deze woningen ge heel verenigen. Daar ook wij van mening zijn, dat aan de bewoning van deze woningen een eind behoort te worden gemaakt, stellen wij Uw Vergadering voor te besluiten tot onbewoonbaarverklaring van de bovenaangeduide woningen en daartoe te nemen het in ont werp hierbij afgedrukte besluit. reeuwarden, ,13 Juni 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. YAH DER 37EULEH, Burgemeester. I. BAKKER, Secretaris. OETWERP" '¬ęzonden 21 juni 1950. 'i

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 456