Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 105. II. aan de N.V. Benninga's Priese Margarine fabrieken mede te delen, dat de Gemeente, wanneer zij in de toekomst de eigendom mocht verwerven van het terrein, gelegen ten Westen van het eigendom der N.V., bereid zal zijn haar preferentie van koop te verlenen op de grond, op de onder I a genoemde tekening met blauwe omlijning aangegeven, zulks onder de navolgende voorwaarden: 1. de N.V. zal voor een terreinoppervlakteter grootte van het onder I b aangekochte, in rcod op de tekening aangeduide grond, alzo 844 m2een vergoeding betalen van f. 3per m2 2. voor de overige terrein op pervlakte zal de N.V, een vergoe ding betalen, overeenkomende met de verwervingswaarde voor de Gemeente, daaronder begrepen de kosten van de overdracht; 3. de N.V. zal alsdan aan de Gemeente vergoeden de helft van de kosten van straataanleginclusief kosten van'de grond voor straataanleg bestemd, riolering, eenvoudige beplan ting e.d.voor wat betreft de aan de Noordzijde van het genoemde, op de tekening blauw omlijnde, terrein aan te leggen straat. III. de sub I a en b bedoelde gronden in te brengen bij het Gemeentelijk Grondbedrijf; IV.de gemeentebegroting en de begroting van het Gemeentelijk Grondbedrijf voor 1950 te wijzigen overeenkomstig de bij de stukken ter inzage gelegde ontwerp-oesluiten. Leeuwarden, 15 Juni, 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER HEULEN, Burgemeester. Verzonden 21 juni 1950. jijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 106. BIJLAGE NO. 106. Aan de Gemeenteraad. Van de heer R. Jellerna, vetsmelter, Molenpad 71, alhier, is een verzoek ontvangen om het invoerkeurloon van vet te verlagen, omdat het bestaande tarief ad f. 0,03 per kg.een grote belemmering vormt voor het gaande houden van zijn zaak, vermits zijn concurrenten in andere gemeenten veel voordeliger condities hebben. Blijkens het hierbij overgelegde rapport van de Directeur van het Openbaar Slachthuis, is slechts een klein gedeelte van de gesmolten vetten bestemd voor consumptie hier ter stede en gaat verreweg het grootste deel naar andere gemeen ten. Het vet komt dus grotendeels alleen binnen de gemeente om hier een bewerking te ondergaan, om daarna weer te worden uitgevoerd Ter bevordering van het bedrijfsleven komt het ons voor, dat een verlaging van het tarief bij invoer gemotiveerd is, Een tariefsverlaging voor al het ingevoerde vet is niet gewenst, omdat door adressant dan vet voor verbruik in de gemeente kan worden ingevoerd tegen een lager tarief dan de slagers betalen, en dit tot oneerlijke concurrentie zou kun nen leiden. Daarom lijkt het onzes inziens beter een tarief vast te stellen, waarbij boven een bepaald kwantum, dat ge acht kan worden in de gemeente te worden verbruikt, een ver mindering wordt toegestaan. Teneinde te voorkomen, dat ook niet-bedrijfsvetsmelters van dit tarief gebruik zouden kunnen maken, dient de hoeveel heid vet, waarvoor de verlaging geldt, niet te lasig te worden genomen. Een grens van 50.000 kg per jaar is volgens de Direc teur van het Openbaar Slachthuis niet te hoog gesteld. Voorts dient een bepaling te worden opgenomen, dat dit tarief uit sluitend geldt voor door Burgemeester en Wethouders erkende vetsme Iter i jen. Onder overlegging tevens van het advies van de Commissie voor het Openbaar Slachthuis geven wij Uw Vergadering in overweging te besluiten tot vaststelling van een verordening tot wijziging van die tot heffing van rechten in het Open baar Slachthuis, als in ontwerp hierna afgedrukt. Leeuwarden, 15 Juni 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M» VAN DER MEULEN, Burgemeester. T.BAKKER, Secretaris. ONTWERP1* Verzonden 21 juni 1950. T.BAKKER, Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 459