TTl! fi i if tin s n Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.145. ONTWERP V. DE RAAD DER GEMEENTE LEE WARDEN Gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 24 Augustus 1950; Gelet op de Gemeentewet, de Grenswijzigingsbeschikking en het Besluit Bezettingsmaatregelen; BESLUIT: I. de Verordening op de heffing van precariorechten, vast gesteld door de Raad op 11 Mei 1938, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 4 Augustus 1938, nr. 69, van toepassing te ver klaren op het ingevolge de Grenswijzigingsbeschikking (Staatscourant 1943, nr. 252) naar de gemeente Leeuwarden overgegane gebied; II. te bepalen: dat dit besluit in werking treedt op 1 December 1950; dat met ingang van genoemde datum vervalt, krachtens arti kel 11 van het Besluit Bezettingsmaatregelen, het Besluit van de Burgemeester van 26 Januari 1944, nr. 471 (Gemeente blad 1944, nr.15), goedgekeurd door de Secretaris-Generaal van het Departement van Binnenlandse Zaken van 7 Maart 1944 nr. 2 dat dit beslait mede zal worden toegepast over enig tijd vak, waarover de Verordening van 26 Januari 1944 gold, doch niet mocht zijn toegepast. Leeuwarden De Raad voornoemd Voorzixter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 527