Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.145. ONTWERP VII DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 24 Augustus 1950; Gelet op de gemeentewet, de grenswijzigingsbeschikking en het Besluit Bezettingsmaatregelen; BESLUIT: I. de verordening regelende de heffing en invordering van rech ten ter zake het brengen of bewaren van vee naar of in een schutstal, voor zoveel de verordening op de heffing aangaat, vastgesteld bij besluit van de Raad der gemeente Leeuwarde- radeel van 12 October 1899 en gewijzigd bij besluit van 9 Juni 1921, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit onderscheiden lijk van 11 Januari 1900, nr.21 en 25 Juli 1921 nr.61 en, voor zoveel de verordening op de invordering aangaatvast gesteld bij besluit van de Raad dier gemeente van 1 2 Octo ber 1899 en opnieuw van kracht verklaard bij besluit van 9 Juni 1921voor zover betrekking hebbende op het krachtens de grenswijzigingsbeschi^king (Staatscourant 1943, nr.252) naar de gemeente Leeuwarden overgegane gebied, vervallen te verklaren; II. te bepalen: dat dit besluit in werking treedt op 1 December 1950; dat met ingang van genoemde datum, krachtens artikel 11 van het Besluit Bezettingsmaatregelen, vervalt het besluit van de Burgemeester, vastgesteld op 12 Januari 1944, nr.335 (Gemeenteblad 1944, nr.19), goedgekeurd door de Secretaris- Generaal van het Departement van Binnenlandse Zaken bij besluit van 7 Juni 1944, nr.1 Leeuwarden, Augustus 1950. De Raad voornoemd Burgemeester. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 529