Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 191. TOELICHTING bij Ontwerp no.III. Aangezien het gewenst moet worden geacht de in 1941 in de Verordening, regelende de politie op de openbare verma kelijkheden en plaatsen van vereniging, aangebrachte wij zigingen, zoals deze in 1946 zijn veranderd, te handhaven, geeft de Commissie in overweging de thans geldende bepa lingen opnieuw vast te stellen. Naar het voorkomt behoeft deze wijzigingsverordening geen nadere toelichting. Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad v§B_ië®B^5ï!lËïï.i_I950_.BI JIjAGE_NOj. 191_» C NTWERP IV. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN BESLUIT: 1in te trekken het besluit van de Burgemeester der gemeente Leeuwarden, waarnemende de taak van de Gemeenteraad, d.d. 23 April 1942, (gem. blad 1942, no.13); 2. vast te stellen de navolgende verordening: VERORDENING, houdende wijziging van de verordening op de Keuringsdienst van vee en vlees in de gemeente Leeuwarden gemeen teblad 1924 no.29, 1926 nos. 11 en 24, 1927 no.15, 1928 no.15, 1932 no.18, 1934 no.22 en 1946 no16 Artikel I Artikel 8, lid 1 sub b, wordt gelezen als volgt: "op darmen;". Artikel II. Bij de inwerkingtreding van deze verordening vervalt het be sluit van de Burgemeester van Leeuwarden, opgenomen in Gemeen teblad 1942, no.13. Leeuwarden, 1950. De Raad voornoemd, Voorzitter. Secretaris. TOELICHTING bij Ontwerp no.IV. De bij besluit van 23 April 1942 vastgestelde verordening, tot wijziging van de verordening op de keuringsdienst voor vee en vlees in deze gemeente, had ten doel toezicht mogelijk te maken op het vervoeren en het keuren van magen, ingevoerd uit de buitengemeenten en bestemd voor de bereiding van vleeswaren. In art. 7 van de bedoelde verordening worden omtrent het ver voeren naar en het keuren in het openbaar slachthuis in deze gemeente van vlees uit andere gemeenten, voorschriften vastge steld, doch in art. 8 werd hierop een uitzondering gemaakt voor o.a. magen. Deze uitzondering verviel bij de inwerkingtre ding van het besluit van 23 April 1942. Het moet gewenst geacht worden de in 1942 in bedoelde verorde ning aangebrachte wijziging te handhaven, zodat in overweging gegeven wordt de thans geldende bepaling opnieuw vast te stel len. Zonder deze bepaling zouden n.l. magen weder aan het toe zicht worden onttrokken.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 595