ILk- Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950- BIJLAGE NO.223- BIJLAGE WO. 223. Aan de Gemeenteraad. Zoals Uw Raad bekend is, wordt reeds geruime tijd het grootste gedeelte van het aan de gemeente in eigendom toe behorende fabrieksterrein met opstallen, gelegen ten Woorden van de Huizumerlaan (de voormalige Huizumer Gasfabriek) niet meer alszodanig gebruikt tengevolge van het feit, dat de productie van gas voor deze gemeente geconcentreerd is in de fabriek aan het Hoeksterend. In verhand nu met het feit, dat bedoeld fabrieksterrein zijn oorspronkelijke bestemming heeft verloren en niet ge reserveerd behoeft te blijven voor andere gemeentediensten of -bedrijven, hebben Burgemeester en Wethouders enige tijd ge leden deze grond met opstallen per advertentie als industrie object te koop aangeboden. Leze aanbieding heeft geleid tot onderhandelingen met de Pa. D.J. Steensma Zn., Wirdumer- dijk 19, alhier, die op verkrijging van het terrein en op stallen prijs stelt ten einde daarin een bedrijf voor de fabricage -van bakkerijgrondstoffen te vestigen. Mede gelet op het feit, dat in dit bedrijf voorlopig reeds een 40 per sonen te werk gesteld zullen kunnen worden, behoeft het wel geen betoog, dat de vestiging van een dergelijk nieuw bedrijf in Leeuwarden voor deze gemeente van belang geacht moet worden. Be met de Pa. Steensma Zn. gevoerde onderhandelingen hebben tenslotte tot een volledige overeenstemming tussen de genoemde firma en ons College geleid en betreffen het fabrieks terrein met de daarop staande gebouwen, zoals dit met rode om lijning is aangegeven op de bij de stukken overgelegde situatie tekening. De' voorwaarden van de koop, zoals die in overleg en overeenstemming met de Pa. Steensma zijn vastgesteld, zijn de volgende 1. de koopprijs van de bedoelde terreinen met de daarop staande gebouwen bedraagt in totaal f. 70-000,--; 2. van de koopsom zal een bedrag van f. 2500,-- worden voldaan bij het passeren van de akte, terwijl de gemeente voor het restant, ten bedrage van f. 67*500,--, eerste hypothecaire zekerheid verkrijgt; jaarlijks op 2 Januari zal koopster van de restant-koopsom een bedrag van f. 2500,-- aflossen; 3. koopster behoudt het recht om te allen tijde een hoger be drag dan f. 2 500,-- aan de gemeente af te lossen; 4. de rente van de restant-koopsom bedraagt 3 3/4 per jaar en moet worden voldaan op 2 Januari van elk jaar, voor de eer ste maal op 2 Januari van het jaar, volgende op dat, waarin de betreffende akten zijn gepasseerd; de rente wordt bere kend over het onafgeloste gedeelte van de koopsom; 5« de levering in eigendom en de aanvaarding van het gekochte geschieden per 1 Januari 1951, waarbij wordt aangenomen, dat de medeverkochte dienstwoning zo spoedig mogelijk, in ieder geval vóór 1 Pebruari 1951, ter beschikking van koop ster komt; 6. de gemeente stelt uiterlijk op 1 April 1951 een Zuid- Westelijk gelegen ruimte van het naast het verkochte staande gebouwtje, vroeger in gebruik bij de Gemeentewerken van Leeuwarderadeeltot en met 31 Becember 1955, kosteloos ter beschikking van de koopster; het bij koopster in gebruik zijnde perceelsgedeelte komt bij haar in onderhoud; dit onderhoud moet door koopster ten genoegen van de gemeente worden uitgevoerd; "wi j-!i

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 640