2 - Een lid vroeg, of het moge lijk is alsnog een specifica tie te geven van de lenings- schulden der gemeente per in woner, zoals die het vorig jaar is verstrekt. Een lid sprak de wenselijk heid uit, dat, als door de ge meente commissies worden inge steld (als voorbeeld werd die voor het volkscredietwezen ge noemd), daarin zo veel moge lijk alle politieke partijen vertegenwoordigd zijn. Een lid wilde bij de alge mene beschouwingen gaarne nog iets zeggen over de kwestie van het gebruik van de Eriese taal bij het afleggen van de eed. Hij meende, dat de voor zitter van de Raad nog eens op dit punt zou terugkomen, het geen tot nog toe niet plaats vond Het was enige leden opgeval len, dat, hoewel de financiële positie slechter is geworden, enkele nieuwe subsidies zijn voorgesteld. Het vorige jaar stond het College, blijkens de Aanbiedingsbrief 1950, op het standpunt, dat niet telkenjare uitbreiding van subsidies moge lijk was. Dit standpunt heeft o.a. de beslissing van de Raad inzake het niet verlenen van f. 10,- subsidie aan de Bond tegen het schenden van Gods Heilige naam beïnvloed, het geen deze leden aanleiding gaf tot de vraag, of het Col lege thans van oordeel is, dat dit subsidie alsnog kan worden verleend Een bijgewerkte staat van de leningsschuld is bij de begro tingsstukken ter inzage gelegd. Wij zijn steeds zoveel mogelijk in deze zin werkzaam geweest en zullen dit blijven. Wij wachten deze beschouwingen met belangstelling af, waarbij de voorzitter dan wel gelegenheid zal hebben zijn standpunt uiteen te zetten. Op grond van het besluit van de Raad van 10 Januari van dit jaar hebben wij dit subsidie niet voor gesteld Nieuwe Stadsweeshuis. Een lid vroeg, hoe het staat met het rapport van de commis sie, welke een onderzoek zou instellen naar de mogelijkheid van een betere exploitatie van het Nieuwe Stadsweeshuis. Daarnaast werd gevraagd om een opgave van het aantal ver pleegden en de verpleegprijs per pupil. De ontvangen rapporten zijn ter inzage gelegd. In verband met enkele onzekere aspecten hebben wij ons standpunt ter zake nog niet bepaald. Wij zullen op deze aangelegenheid zo spoedig mogelijk terugkomen. Het aantal verpleegden bedraagt thans 36. De verpleegkosten worden voor 1951 geraamd op f. 1.015,30 per verpleegde. "Maat-" - 3 - Maatschappelijk Hulpbetoon. Een lid achtte het wenselijk een toeslag te verstrekken op de ziekenfondspremie, met name aan hen, die een uitkering krachtens de Noodwet-Drees ont vangen en die dus een inkomen hebben, dat slechts even uitgaat boven dat van hen, die onder de sociale bijslagregeling vallen. De toeslag zou verleend kunnen worden aan ieder, die een inko men geniet, dat minder dan f. 300,- hoger ligt dan de grens van genoemde regeling. Bedrijfsbegrotingen Een lid zou graag de kwestie van de medezeggenschap ter sprake brengen. Hij zou gaarne zien, dat in verband met dit vraagstuk een commissie benoemd werd Zij, die een uitkering krach tens de Noodwet Ouderdomsvoor ziening ontvangen, zullen, in dien het betreffende, bij de Staten-Generaal in behandeling zijnde, wetsontwerp ongewijzigd het Staatsblad bereikt, met in gang van 1 Januari 1951 onder de verplichte ziekenfondsverzeke ring vallen. Het komt ons derhalve ongewenst voor thans een plaatselijke rege ling te treffen. Wij zullen de uiteenzetting over dit vraagstuk, dat ook onze aandacht heeft, gaarne afwach ten. Electriciteitbedri jf Een lid vroeg naar de stand van zaken en de gedragslijn met betrekking tot het overschake len van huisaansluitingen van 127 op 220 volt. Nieuwe woningen en andere be langrijke nieuwe aansluitingen, ook al liggen deze in het 127 volt-gebied, worden uitgevoerd op 220 volt. Aan het 127 volt- gebied wordt geen uitbreiding gegeven Het aantal aansluitingen op 127 volt bedraagt thans ongeveer 15.250, dat op 220 volt ongeveer 5.650. Een ander lid vroeg inlich tingen over het onverhuurd blijven van de reclame-verlich ting hoek Tuinen. Verschillende malen is contact verkregen met gegadigden, het welk tot dusver evenwel niet tot overeenstemming heeft geleid. Verwacht wordt echter, dat spoe dig verhuring plaats zal vinden. Gemeente-Reiniging Enkele leden spraken er hun voldoening over uit, dat het be sluit genomen werd een arbeids- analytisch onderzoek in te stel len. Een lid vroeg, of de straat- veegdienst zoveel mogelijk aan dacht wil besteden aan het schoonhouden van de door honden bevuilde trottoirs. Wij hebben deze en de volgen de opmerking ter kennis gebracht van de directeur van de Gemeente- Reiniging. Een ander lid vestigde de aan dacht op het euvel, dat 's nachts nog veel asvaten buiten staan en gaf een strenger optreden hierte gen in overweging. "Enkele1

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 643