1950. VIII, 13. 133—136. INKOMSTEN K 133 Subsidie van het Rijk en corporaties in de kosten der gemeentelijke hogere burgerscholen Begroting Rekening 1946 29.017,50 1946 22.168,— 1947 - 33.097,— 1947 - 25.860,— 1948 - 36.195,50 1948 - 32.797, 1949 - 41.775,— 1950 - 45.250,— Geraamd wordt voor 1950 voor de eerste 3 klassen der H.B.S.-A een Rijkssubsidie van 7 X 1.350,—9.450,— Voor de beide hoogste klassen der H.B.S.-A wordt gerekend op een subsidie van 50 der netto-kosten, voor 1950 geraamd op 39.000,—, is.- 19.500,— Wegens subsidie van de Kamer van Koophandel en Fabrieken mag gere kend worden opjqo, Totaal voor de H.B.S.-A29.050, Voor de middelbare meisjesschool wordt een Rijkssubsidie geraamd van 12 X 1.350,— 16.200,— zodat dit volgno. kan worden uitgetrokken op 45.250, 134 Bijdragen van andere gemeenten in de kosten der van Rijkswege gesubsidieerde gemeentelijke hogere burgerscholen als bedoeld in art. jóquater, sub i, der Middelbaar-onderwijswet Begroting Rekening 1946 12.946,— 1946 24.081,72 1947 - 12.160,— 1947 - 14.450,— 1948 - 13.390,— 1948 - 14.074,— 1949 - 13.470,— 1950 - 12.037,— Ingevolge artikel 36quater der Middelbaar-onderwijswet, zoals deze nader is gewijzigd, kunnen bijdragen van andere gemeenten worden gevorderd voor leerlingen, uit die ge meenten afkomstig, die de middelbare school en FI.B.S. voor meisjes en de eerste drie klassen der gem. H.B.S.-A alhier bezoeken. Deze bijdrage bedraagt per leerling de helft van het verschil tussen het jaarlijkse schoolgeld, voor die leerling verschuldigd, en een door het Rijk telkens voor 5 jaar vast te stellen bedrag. Dit bedrag is voor de jaren 1947 tot en met 1951 vastgesteld op ƒ380, De opbrengst van het schoolgeld voor de gem. H.B.S.-A is voor 1950 geraamd op ƒ9.000,Op 16 September 1949 zal vermoedelijk het totale aantal leerlingen van deze inrichting van onderwijs 200 bedragen en het aantal buitenleerlingen van de eerste drie klassen 30, zodat het door de buitenleerlingen van deze klassen te betalen gemiddeld schoolgeld moet worden geraamd op 30/200 X 9.000,1.350, De bijdragen van buitengemeenten zullen dus naar schatting voor deze school op brengen: (30 X ƒ380,ƒ1.350,—): 2 is rond ƒ5.025,—. De opbrengst van het schoolgeld voor de middelbare school en H.B.S. voor meisjes is voor 1950 geraamd op ƒ30.000,—Op 16 September 1949 zal het totale aantal leer lingen van deze inrichting van onderwijs vermoedelijk 240 bedragen en het aantal buiten leerlingen 55, zodat het door de buitenleerlingen te betalen gemiddelde schoolgeld moet worden geraamd op 55/240 X 30.000,— ƒ6.875,—. De bijdragen van de buiten gemeenten zullen dus naar schatting bedragen (55 X 380,6.875,—) :2 is rond ƒ7.012,—. In totaal zal derhalve op deze post moeten worden verantwoord 5.025,\- ƒ7.012, is ƒ12.037,—. Bijdi age van het Rijk en corporaties in de kosten van de middelbare avondhandelsschool Begroting Rekening 1946 2.036,— 1946 1.648,— 1947 - 2.215,— 1947 - 1.780,— 1948 - 2.397,50 1948 - 1.936,— 1949 - 2.655,— 1950 - 2.855,— 36 1950. VIII. SS 13. 14. 136-141. INKOMSTEN Door het Rijk wordt een bijdrage verleend ten bedrage van 50 °/0 der netto-kosten. De netto-kosten worden geraamd op ƒ5.510,—, zodat over 1950 aanspraak kan worden gemaakt op ƒ2.755,Door de Kamer van Koophandel en Fabrieken wordt een subsidie verleend van ƒ100,per jaar. In totaal dus 2.855, 137 Bijdragen van gemeenten en anderen in de kosten van gemeentelijke hogere burgerscholen Begroting Rekening 1946 4.800,— 1946 2.116,71 1947 - 4.275,— 1947 - 6.125,22 1948 - 3.750,— 1948 - 1949 - 5.300,— 1950 - 5.650,— Ingevolge de getroffen gemeenschappelijke regeling kunnen van andere gemeenten en van particulieren bijdragen worden gevorderd voor het bezoeken van leerlingen uit die gemeenten van de beide hoogste klassen der H.B.S.-A en de middelbare avondhandels school. Voor het bezoeken van de andere inrichtingen van middelbaar onderwijs door leerlingen uit andere gemeenten worden bijdragen krachtens de wet gevorderd, welke verantwoord worden onder volgno. 134. Geraamd wordt, dat in 1950 zal worden ontvangen voor: de beide hoogste klassen der H.B.S.-A5.200, de middelbare avondhandelsschool- 450, Tezamen5.650, 138 Ontvangst wegens over een vorige dienst te weinig genoten subsidie van het Rijk voor het middelbaar onderwijs Begroting Rekening 1946 memorie 1946 5.865,37 1947 - 2.000,— 1947 - 5.515,06 1948 - memorie 1948 - 8.520, 1949 - memorie 1950 - memorie Het valt thans niet te zeggen of op deze post iets zal worden ontvangen. 139 Ontvangsten in zake verkochte programma's en lesroosters van de gemeentelijke H.B.S. A. en de middelbare school en H.B.S. voor meisjes Begroting Rekening 1946 100,— 1946 61,38 1947 - 100,— 1947 - 131,10 1948 - 100,— 1948 - 164,66 1949 - 125,— 1950 - 125,— Gelet op de ontvangsten in de laatste jaren, wordt deze post geraamd op 125, 14. Hoger onderwijs. 141 Schoolgelden Begroting Rekening 1946 24.000,— 1946 22.778,50 1947 - 26.000,— 1947 - 1948 - 30.000,— 1948 - 28.006,— 1949 - 30.000,— 1950 - 25.000,— De schoolgelden worden voor het schoolgeldjaar 1949/'50, zowel als voor 1950 '51, geraamd op 25.000, Zie volgno. 79. 37

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 92