la Benoeming ambtenaar van de burgerlijke stand. Bijlage no. 201. Leeuwarden, 11 april 1968. Aan de Gemeenteraad. De heer C. van Raaijambtenaar van de burgerlijke stand, belast mot do voltrekking van huwelijkenlieoft tc kennen gegeven in verband met zijn leeftijd binnenkort zijn genoemde functie te willen neerleggen. Teneinde i,c voorkomen dat do functie van de heer van Raaij enige tijd onvervuld zal zijn, is het gewenst dat zo spoedig mogelijk in de vacature, die zal ontstaan, wordt voorzien. V/ij hebben mevrouw A.A.Froom-Pannokook, wonende Pioter Peddesstraat 57 alhier, bereid gevonden oen benoeming in de genoemde functie te aanvaarden wij stellen U voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontworp-bosluit Burgemeester en V/othouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. de Jong Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1968 | | pagina 1