e flying Vergadering van de Raad der Gemeente Leeuwarden op maandag 8 januari 1973 te 19=30 uur ter behandeling van de vol gende punten De Burgemeester, JSBrandsma Bijlage no 1Vaststellen van de notulen van de raadsvergadering gehouden op 18 september 1972 en 9 oktober 1972. 2. Mededelingen. 3. Aankoop diverse percelen 4. Aankoop van aan de Tijnjedijk gelegen perceelsge deelten 5. Verkoop van 5 percelen bouwterrein, gelegen in het bestemmingsplan "Goutum" 6. Verkoop erfpachtsgrond 7. Toekennen vergoeding aan huurders van door de ge meente aangekochte panden 8. Beschikbaar stellen krediet t.b.v. de betaling van overnameposten bij pachtbeëindiging in de bestemmings plannen "Hemrik" en "Camminghaburen" 9. Vaststellen bestemmingsplan voor het buitengebied der gemeente Leeuwarden 10. Vernieuwen waibeschoeiing langs de westoever van de Wijde Greuns, tussen de Oude Potmarge en het Van Harinxmakanaal 11. Aangaan van een overeenkomst met de II.V. Nederlandse Spoorwegen inzake het onderhoud enz. van het autobus station aan de Zuidersingel 12. Bouwrijpmaken bestemmingsplan "Lekkumerend-Oost" 3e fase 13. Preadvies naar aanleiding van een adres van een aantal bewoners van de Verzetsstraat betreffende de gevaariyke verkeerssituatie op het kruispunt Verzetssfcraat- Azaleastraat-ProfMr. P.S. Gerbrandyweg 14- Restaureren monumenten 15. Verordening regelende het welstandstoezicht 16. Verlenen van medewerking ex artikel 72 van de Lager- onderwijswet 1920 aan schoolbesturen voor het treffen van voorzieningen 17. Aanvullende subsidienota 1972 18-. Organisatie-onferzoek "Ruimtelijke Ordening" 19. Kwartaalschrift "Uw Leeuwarden" 10 3 2 9 17 12 6 18 19 1 11 14 412 20

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1973 | | pagina 1