DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; II. voor het onder I bedoelde onderzoek een krediet beschikbaar te stellen van 50.000, No. 815. Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 1980 (bijlage no. 49); BESLUIT I. tot het doen uitvoeren van een onderzoek inzake de administratie op de gemeentelijke scholen voor voortgezet onderwijs; Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. Aanvraag van avondopleidingen voor lager beroepsonderwijs te Leeuwarden. Bijlage nr. 50 Leeuwarden, 17 januari 1980. Aan de Gemeenteraad. In het landelijk overleg tussen de onderwijsorganisaties en het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen vindt momenteel een gedachten- vorming plaats over de mogelijkheden en behoeften om avondscholen voor lager beroepsonderwijs (avond-l.b.o.op te richten. De vraag naar avond-l.b.o. komt voort uit de arbeidsmarktsituatiedie gekenmerkt wordt door een groot aantal ongeschoolden, terwijl de vraag naar ge schoolden steeds meer toeneemt, en door de grote belangstelling voor de opleidingen die door de centra vakonderwijs volwassenen worden verzorgd. Het aantal aanmeldingen bij deze, onder het Ministerie van Sociale Zaken ressorterende, centra vakonderwijs is vele malen groter dan de plaat- singsmogeli jkheden. Het avond-l.b.o. zou gekoppeld kunnen worden aan: a. avondscholen voor algemeen voortgezet onderwijs (avond-a.v.o b. dag-l.b.o.-scholen c. streekscholen. De voorkeur op het departement (directie VO/OV) gaat duidelijk uit naar een koppeling met avond-a.v.o.-scholen. Gedacht wordt aan cursorisch onderwijs met een cursusduur van drie jaar. Na een oriënteringsperiode, een soort brugklasperiode, zou de leerling kunnen kiezen voor a.v.o.- of l.b.o.-vakken. Omtrent de inhoud van het avond-l.b.o. in het kader van het volwassenenonderwijs is nog geen duidelijk beeld gevormd. Hetzelfde geldt voor de differentiatie binnen het avond-l.b.o. Een door het Centraal Orgaan voor het Gemeentelijk Voortgezet Onder wijs gehouden peiling heeft inmiddels uitgewezen dat vele gemeenten be langstelling voor het avond-l.b.o. hebben. Het Centraal Orgaan dringt er bij zijn leden op aan vóór 1 februari 1980 een formele aanvraag voor plaatsing van dit onderwijstype op het plan van scholen 1982-1983-1984 rechtstreeks bij de Minister van Onderwijs en Wetenschappen in te dienen en voorts het landelijk behoeftenonderzoek af te wachten. Hoewel een aanvraag voor het scholenplan 1982-1983-1984 thans dus niet met prognosegegevens valt te onderbouwen, achten wij het wenselijk vóór 1 februari 1980 bij het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen een formele aanvraag in te dienen voor plaatsing op het scholenplan 1982-1983-1984 onder toezegging van een na te zenden prognoserapport. Wij stellen ons voor in 1980 de behoefte aan avond-l.b.o. vast te stellen aan de hand van de dan te verwachten landelijke gegevens en te vens een onderzoek te verrichten naar koppelingsmogelijkheden van avond- l.b.o. aan bestaande plaatselijke onderwijsinstellingen. Door het zenden van een afschrift van het raadsbesluit kunnen het Centraal Orgaan en de Regionale Commissie Friesland Gemeentelijk Voort gezet Onderwijs in kennis worden gesteld van het bij de Minister in te dienen verzoek. Met het oog op een in te stellen onderzoek naar de op leidingsbehoeften en de koppelingsmogelijkheden lijkt het ons gewenst eveneens de gemeentelijke Planningscommissie voor het Voortgezet Onder wijs een afschrift van het raadsbesluit te zenden.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 130